พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 สิงหาคม 2553 :: 14:08:44 pm 33315

สถาปนาครบรอบปีที่ 20 แห่งการก่อตั้งหน่วย

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สถาปนาครบรอบปีที่ 20 แห่งการก่อตั้งหน่วย นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ที่สละชีวิตเพื่อแผ่นดิน

สัตหีบ – วานนี้ (17 ส.ค. 53) พลเรือตรี จักรชัย ภู่เจริญยศ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ให้โอวาท แก่กำลังพลในสังกัด และได้ประกอบพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 20 แห่งการก่อตั้งหน่วย โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตราหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ที่ได้สละชีวิตเพื่อแผ่นดิน ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ธนา บุนนาค ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารเรือ อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้เดินทางนำกระเช้าดอกไม้ มาร่วมแสดงความยินดี กับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

 

พลเรือตรี จักรชัย ภู่เจริญยศ ผู้บัญชาการ ฯ กล่าวว่า  เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าทะเลมีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาตินับตั้งแต่อดีต โดยมนุษย์ได้รู้จักใช้ประโยชน์จากทะเลทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ง การใช้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้เป็นฐานในการขยายกำลังอำนาจทางทะเล สำหรับในด้านการคมนาคมขนส่งนั้นในอดีตที่ผ่านมา แม้ว่าจะได้มีการพัฒนาการทางด้าน การขนส่งทางอากาศแล้วก็ตาม แต่การขนส่งสินค้าในปริมาณที่มากนั้น ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการทางทะเลเป็นหลัก ดังนั้นทะเลจึงนับเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต่อไป สำหรับในส่วนของการใช้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินั้น นับวันทรัพยากรธรรมชาติบนบกจะเริ่มลดน้อยลง อันเนื่องมาจากธรรมชาติไม่สามารถที่จะสร้างเสริมได้ทันแก่ความต้องการของพลเมืองที่เพิ่มมากขึ้น

การแสวงหาผลประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในทะเลจึงเกิดขึ้น และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศในอันที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินั้น ตามที่แต่ละประเทศได้อ้างสิทธิในการครอบครองซึ่งผลที่ตามมาก็คือการใช้ทะเลเป็นฐานในการขยายกำลังไปยังประเทศที่มีความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดกำลังทางเรือตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการป้องปราม และการควบคุมทะเลเฉพาะตำบลที่ตามห้วงเวลาที่ต้องการรวมไปถึงการทำลายกำลังทางเรือของข้าศึกตามความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ในส่วนของ ทร.ได้ตระหนักดีในเรื่องดังกล่าว เพราะถือเป็นภารกิจโดยตรงในอันที่จะต้องปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเล ประกอบกับในระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามเร่งเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 

  

โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดสร้างแหล่งอุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นประตูของประเทศในการนำเข้าและส่งสินค้าออกสู่ตลาดโลกทั้งทางด้านชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และทางด้านชายฝั่งทะเลภาคใต้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในนามของ โครงการ  อีสเทอร์นซีบอร์ด และโครงการเซาเทอร์นซีบอร์ดตามลำดับ อีกทั้งยังได้ครอบคลุมไปถึง      โครงการสะพานเศรษฐกิจต่อเชื่อมระหว่าง อ่าวไทยกับทะเลอันดามันบริเวณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้นอกจากจะเป็นหัวใจทางด้านเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ในทางทหารก็ยังนับว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และเป็นเป้าหมายในลำดับต้นของการถูกโจมตี ในกรณีที่มีสถานการณ์วิกฤติเกิดขึ้นในภูมิภาค และจากความสำคัญดังกล่าว      รัฐบาลจึงมอบหมายภารกิจในการคุ้มครองป้องกันแหล่งอุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ให้แก่กองทัพเรือ โดยมี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยรับผิดชอบ

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จึงมีภารกิจหลักในการจัดเตรียมกำลัง สอ.รฝ. เพื่อส่งมอบให้กับทัพเรือภาค ในการป้องกันภัยทางอากาศ และภัยทางทะเลตามที่ได้รับมอบหมาย อํานวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชาให้มีสมรรถภาพและอยู่ในฐานะพร้อมที่จะทําการรบได้ โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com