พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 กันยายน 2553 :: 14:09:52 pm 36354

จะซื้อคอนโดฯ ควรรู้เรื่อง นิติบุคคล

กิจวัตรประจำวันของคนวัยทำงานหลายคน ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงานเอาไว้ก่อน ซึ่งผู้ที่เลือกซื้อห้องชุดหรือ คอนโดมิเนียม เหล่านั้นเคยรู้หรือไม่ว่า การอาศัยอยู่ในคอนโดฯ นั้น มีกฎระเบียบข้อบังคับที่ให้ผู้พักอาศัยต้องปฏิบัติมากมาย

กฏระเบียบและข้อห้ามต่าง ๆ นั้น มีนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ผ่านทางผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดกำหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง เช่น ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด เป็นที่ดินที่ปลูกสร้างอาคารชุดนั้น รวมทั้งบริเวณติดต่อกันด้วย เช่น ที่ดินที่มีสนามหญ้า หรือมีที่ปลูกต้นไม้อยู่ในบริเวณเดียวกัน ที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่ดินที่เป็นลานจอดรถร่วมกัน หรือที่ดินที่จัดไว้เป็นสวนไม้ดอกเพื่อความสวยงามของอาคารชุด ส่วนโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารชุด ได้แก่ เสา เสาเข็ม หลังคา ดาดฟ้า ฝาผนังด้านนอกโดยรอบ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องดูดฝุ่น ลิฟต์ ถังขยะ เป็นต้น

ส่วนเรื่องของอำนาจหน้าที่นั้น ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดกำหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์คือ เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางดังนี้ ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้ข้อบังคับและตามกฎหมายกำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสาขาที่อาคารชุดตั้งอยู่

นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดยังกำหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่ต้องจัดทำงบดุลอย่างน้อยทุกรอบ 12 เดือน โดยให้ถือว่าเป็นรอบปีในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น งบดุลดังกล่าวจะต้องมีรายการแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินของนิติบุคคลอาคาร ชุดกับทั้งบัญชีรายรับ-จ่าย และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

ต้องจัดทำรายงานประจำปี แสดง ผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมพร้อมกับการเสนองบดุล และให้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าของร่วมก่อนวันนัดประชุมใหญ่ล่วง หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

และต้องเก็บรักษารายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานและงบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับไว้ที่สำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของร่วมตรวจดูได้ โดยต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม หากนิติบุคคลอาคารชุดไม่ปฏิบัติต้องระวางโทษตามกฎหมาย ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

ดังนั้นหากคิดจะพักอาศัยในคอนโดฯ จึงควรติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ รวมถึงการใช้อำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้พักอาศัยในคอนโดฯ ของท่านนั่นเอง

ที่มา เดลินิวส์

Photo : Internet   Category : อสังหาริมทรัพย์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com