พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 พฤศจิกายน 2553 :: 13:11:06 pm 43849

เรียน ผู้ใช้น้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) (กปภ.สาขาพัทยา (พ)) ได้ให้บริการน้ำประปา และส่งเจ้าหน้าที่ไปอ่านมาตร พร้อมทั้งออกใบแจ้งหนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้น้ำไปชำระค่าน้ำภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ ในกรณีผู้ใช้น้ำไม่ชำระค่าน้ำประปาตามกำหนด กปภ.สาขาพัทยา (พ) มีสิทธิ์งดจ่ายน้ำนั้น

ปรากฏว่า มีผู้ใช้น้ำบางส่วนไม่ชำระค่าน้ำประปาภายในกำหนดเวลา ทำให้ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กปภ.สาขาพัทยา(พ) ในหลายด้าน เช่น ระบบการให้บริการและระบบบัญชี รวมทั้งความคล่องตัวในการบริหารจัดการอื่นๆ ตลอดจนประสิทธิภาพในการขยายพื้นที่ให้บริการในระยะยาวของ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ในการนี้ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จึงขอความกรุณาจากท่านผู้ใช้น้ำได้โปรดไปชำระค่าน้ำประปา ภายในกำหนดเวลา 7 วัน ตามที่ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ได้ระบุเป็นตัวสีแดงไว้ในใบแจ้งหนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการงดจ่ายน้ำ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อน ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประสานมาตรใหม่ ซึ่ง กปภ.สาขาพพัทยา (พ) ไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น

อนึ่ง กปภ.สาขาพัทยา (พ) จะปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำในปัจจุบัน จึงใคร่ขอความร่วมมือ ผู้ใช้น้ำที่ทำสัญญาการใช้น้ำประปาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 มาทำสัญญาใหม่ที่ กปภ.สาขาพัทยา (พ) พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาที่ได้ชำระไปแล้ว มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือของท่านที่มีต่อการดำเนินงานของ กปภ.สาขาพัทยา (พ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กปภ.สาขาพัทยา (พ) โทร.038-222-624
หรือ Call Center 1662

Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

somsak