พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 ธันวาคม 2553 :: 12:12:58 pm 47217

ร้อยรัฐธรรมนูญ หรือ จะสู้ผู้ปฏิบัติ

10 ธันวาคม เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง แม้ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 78 หลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก ให้แก่ ปวงชนชาวไทย วันรัฐธรรมนูญ จึงเป็นวันระลึกถึงรัฐธรรมนูญ ฉบับแรกอย่างเป็นทางการ อันเป็นกฎหมายสูงสุด ของประเทศ

โดยธรรมชาติของรัฐธรรมนูญ ย่อมมีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม แห่งกาลเวลา และสภาวะของบ้านเมือง รัฐธรรมนูญที่ดี จึงต้องกำหนดกฏเกณฑ์ที่สำคัญกระจ่างชัด สามารถใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศได้อย่างดี และเหมาะสม อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย จากปี 2475 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญไปแล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับ แต่ละฉบับมีอายุการบังคับใช้ยาวนานแตกต่างกัน

หลังคณะราษฏร ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายทหารบก ทหารเรือ พลเรือน และราษฎร จำนวน 99 นายได้ร่วมทำการยึดอำนาจการปกครอง หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ผู้แทนคณะราษฎรได้นำร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญ การปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนั้นคือ

1. ให้อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎร

2.มีการแบ่งผู้ใช้อำนาจแทนราษฎร คือกษัตริย์ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการราษฎรและศาล และ

3 ให้มีรัฐสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจดูแลควบคุมกิจการของประเทศ และมีอำนาจประชุมกันถอดถอนกรรมการราษฎรหรือพนักงานรัฐบาลได้

หลังจากนั้นในวันที่ 10 ธันวาคม รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ ให้แก่คนไทยทั้งประเทศเป็นฉบับแรกมีสาระสำคัญคือให้ รัฐสภามีสภาเดียว คือสภาผู้แทนราษฎรมาจากสมาชิก ประเภทที่ 1 ได้แก่ผู้ที่ราษฎรเลือกตั้งทางอ้อม และประเภทที่ 2 ได้แก่ผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงตั้งขึ้น นอกจากนั้นยังให้มีคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างน้อย 14 คนแต่ไม่เกิน 24 คนต้องมาจากส.ส. กำหนดให้สิทธิและหน้าที่ของชนชาวไทยไว้ เช่นความเสมอภาคของบุคคล เสรีภาพของบุคคลในด้านต่างๆ แต่ไม่เปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งพรรคการเมือง

รัฐธรรมนูญฉบับพระราชทานนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมถึง 3 ครั้งด้วยกัน ครั้งที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมชื่อประเทศสยาม เป็นคำว่า “ประเทศไทย” แก้ไขครั้งที่ 2 ขยายเวลาให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภทจากเวลา 10 ปี เป็น 20 ปี เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้เหลือส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งประเภทเดียว แก้ไขครั้งที่ 3 ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของส.ส.ออกไปอีกคราวละไม่เกินสองปี ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2475 ถูกยกเลิกไปหลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2489 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2489 รวมเวลา บังคับใช้ทั้งสิ้น 13 ปี 5 เดือน ถือเป็นรัฐธรรมนูญ ที่คนไทยได้ใช้ยาวนานที่สุด

โดยรัฐธรรมนูญปี 2489 เริ่มมาจากการที่ส.ส.จำนวน 6 คนร่วมกันเสนอญัตติ แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนราษฎรด้วย เหตุผลที่ว่ารัฐธรรมนูญปี 2475 บังคับใช้มานานแล้ว ขณะที่บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปมากจึงสมควรปรับปรุงให้เหมาะสม สาระสำคัญให้รัฐสภามีสองสภาฯ คือพฤฒสภา และสภาผู้แทน โดยพฤฒสภาทำหน้าที่คล้ายวุฒิสภา ขณะที่สภาผู้แทน ประกอบด้วยสมาชิก ที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎร แต่ต้องไม่เป็นข้าราชการประจำ มีคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกฯและรัฐมนตรี อย่างมากไม่เกิน 18 คน ให้เสรีภาพแก่ประชาชน ในการวมกันเป็นพรรคการเมืองเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการ เมืองได้ และให้มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่วินิจฉัยกฎหมายใด ว่ามีความข้อแย้ง หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ระยะเวลาบังคับใช้ได้แค่ 1 ปี 6 เดือนเท่านั้น

จากนั้นเป็นต้นมารัฐธรรมนูญของไทย ก็ถูกฉีก แล้วร่างขึ้นมาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เราเคยมีรัฐธรรมนูญ ที่ให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรีมากที่สุด ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นการให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจตุลาการในการสั่งให้ประหาร ชีวิต หรือ จะยึดทรัพย์สินใครก็ได้ ซึ่งระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 ปี 2502 และฉบับที่ 9 ปี 2519 มาแล้ว

เราเคยมีรัฐธรรมนูญ ที่มาจากการมีส่วนร่วม ของประชาชนมากที่สุด และคิดว่าดี ที่สุดมาแล้ว คือรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 สร้างองค์กรตรวจสอบการ ใช้อำนาจรัฐ หวังให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง เพิ่มสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย บนพื้นฐานสิทธิเท่าเทียมกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปีอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ มีหลักประกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ

และเราก็มีรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 ซึ่งใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน คาดหวังจะจัดการกับฝ่ายบริหารที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ใช้อำนาจในทางไม่สุจริต ยึดตัวบุคคลคนหนึ่งเป็นตัวตั้ง ร่างรัฐธรรมนูญใส่เหล็กดัดละเอียดยิบจนส่งผลกระทบวุ่นวายไปทั่ว ทั้งที่ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใดจะถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด หากแต่ยังต้องปรับปรุง แก้ไขต่อไป

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนด วันที่ ๑๐ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ

ที่สำคัญ หากผู้ใช้รัฐธรรมนูญ มิได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวเอง หลีกเลี่ยงปฏิบัติ ตามรัฐธรรมนูญ ต่อให้ฉีกรัฐธรรมนูญ แล้วร่างขึ้นมาใหม่สักกี่ร้อยกี่พันฉบับ ก็คงไร้ประโยชน์

ขอขอบคุณ ไอเอสเอ็น นิวส์

เรียบเรียง สิทธิศักดิ์

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

gubiwza