พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 มกราคม 2554 :: 10:01:13 am 51389

ชลบุรีจัดงาน “วันอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ 54″

จังหวัดชลบุรีจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ วันที่ 14 มกราคม ที่พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว–เขาชมพู่ รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ งดเว้นการตัดไม้ทำลายป่าพร้อมทั้งร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

ศรีราชา – วานนี้ (14 ม.ค. 54) ที่ะ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ คืนผืนป่าเพื่อแผ่นดิน โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา ได้จัดขึ้น

ทั้งนี้ ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษาความสมดุลของภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งนำความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สาเหตุที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จนทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพป่าไม้ของชาติ ทำให้เกิดความไม่สมดุลทางภาวะแวดล้อมขึ้นจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช 2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504 พระราชกำหนดดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรีฯโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้งแปลงได้อันเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531

โดยเฉพาะที่ตำบลกระทูนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จำเป็นต้องทำการรณรงค์ต่อเนื่องและระยะยาวให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าพร้อมประกาศให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปีเป็น วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

เพื่อประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าวและงดเว้นการตัดไม้ทำลายป่าพร้อมทั้งร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในทุกท้องที่ ตลอดจนให้ถือเอาวันที่ 14 มกราคมเป็นวัดลดละเลิกการบุกรุกแผ้วถางป่าและตัดไม้ทำลายป่าร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้ทดแทนที่ถูกตัดทำลายไปให้มากที่สุด

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com