พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 มกราคม 2554 :: 11:01:39 am 51880

ร.ร.บางละมุง คว้า เด็กอัจฉริยะ ใน“YOUNG CREATIVE AWARDS”

โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี คว้ารางวัล เด็กอัจฉริยะ ประดิษฐ์เครื่องแยกไข่ ในโครงการ“YOUNG CREATIVE AWARDS” คิดอย่างสร้างสรรค์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” เฟ้นหาเด็กอัจฉริยะ สร้างดีเอ็นเอใหม่ ๆ

ชลบุรี – วานนี้ (19 ม.ค. 54) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี  สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกับนักประดิษฐ์ไทย 5 รางวัลเหรียญทอง อัจฉริยะโลกคืนกำไรสู่สังคม  จัดประกวด “YOUNG CREATIVE AWARDS” คิดอย่างสร้างสรรค์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” เฟ้นหาเด็กอัจฉริยะ สร้างดีเอ็นเอใหม่ ๆ ให้นักเรียนมีสายเลือดคิดค้น ผลการประกวดนักเรียน โรงเรียนบางละมุง ผลิตเครื่องแยกไข่ ชนะใจกรรมการ คว้ารางวัล 100,000 บาท

ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลต่อการการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การประดิษฐ์คิดค้นเป็นปัจจัยสำคัญแขนงหนึ่งในการเสริมสร้างสถานะทางเศรษฐกิจ ให้กับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และในภาพรวมของประเทศให้เกิดรายได้  การสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ส่งผลถึงการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ  ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนมั่นคง

นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์  เลขานุการคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และเป็นนักประดิษฐ์ไทย 5 รางวัลเหรียญทอง อัจฉริยะโลก ผู้ประสบความสำเร็จในการคิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ลูกบอลดับเพลิง ปัจจุบันได้ส่งขายไปยังต่างประเทศทั่วโลก กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่มีการจัดโครงการ YOUNG CREATIVE AWARDS เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ที่ทรงพระปรีชาสามารถประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์มาแก้ไขปัญหาการพัฒนาประเทศและเพื่อเป็นแบบฉบับให้นักประดิษฐ์ไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทให้มีความคิดที่กว้างไกลสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ เพื่อดำเนินการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ทั้งด้านการออกแบบ และการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจแก่เยาวชนเพื่อวางพื้นฐานด้านการออกแบบ และการเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทย นำไปสู่การแสดงองค์ความรู้ ความสามารถต่อสาธารณชน ซึ่งจะได้มาซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้มากขึ้น

ฯพณฯ อลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ยังมีนักธุรกิจภาคเอกชน ที่มีจิตสำนึกสาธารณะ คืนกำไรคืนสู่สังคม แทนคุณแผ่นดิน แสดงออกชัดเจนถึงความจงรักภักดี เชิดชู เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  โดยมีเป้าหมายสำคัญในการจัดโครงการ YOUNG CREATIVE AWARDSเพื่อการส่งเสริมการประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ของนักประดิษฐ์ในระดับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นในประเทศอย่างกว้างขวาง และจะเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงในอนาคตสืบไป อีกทั้งการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ ยังมีแนวร่วมสำคัญในสังคมให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม โดยไม่ร้องขอใช้งบประมาณของรัฐบาล ส่วนราชการ หรือภาครัฐแต่อย่างใด โดยได้ร่วมกับ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ต.ท. ไผง  ปราศจากศัตรู ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 นาวาเอกวิรัตน์  สมจิตร  ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ต.ต. วีระ อนันตกูล นายบรรจบ  รุ่งโรจน์ นายมานิตย์  ภาวสุทธิ์ นายสราวุฒิ  เนื่องจำนงค์  นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฎฐ์  นางพจนารถ แก้วผลึก นายไมตรี สอยเหลือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี  ดร.เพ็ญธิดา ทิพย์โยธา ผู้อำนวยการภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ นายอภิสิทธิ์  รื่นจิตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 18 ชลบุรี-ระยอง  นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายเสกสันต์  บุญสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร   นายวัฒนา เงินกลม บรรณาธิการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อีกทั้งได้มีผู้แทนจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1- 3 จ.ชลบุรี สำนักงานศึกษาธิการ จ.ชลบุรี และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.ชลบุรีและใกล้เคียง ได้ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัล ปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องแยกไข”ได้รับรางวัลที่ 1 “YOUNG CREATIVE AWARD” เป็นเงินสดเพื่อเป็นทุนการศึกษา 100,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และ ถ้วยรางวัล

และกล่าวอีกว่า นอกจากรางวัลชนะเลิศแล้ว ยังมีอีกหลายรางวัลที่ได้รับการตัดสินพร้อมมีเงินรางวัล รางวัลที่ 2 “SEMI YOUNG CREATIVE AWARDS” จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล รางวัลที่ 3 “THIRD PRIZE YOUNG CREATIVE AWARDS” จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รวม พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล รางวัลชมเชย “CONSOLATION PRIZE YOUNG CREATIVE AWARDS” จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล และรางวัลขวัญใจมหาชน (popular vote) จำนวน 1 รางวัล รางวัลๆละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้น ทางบริษัท สยาม เซพตี้ พรีเมียร์ จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ จะเป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน อย่างน้อย 20 ชิ้นงาน พร้อมจะสนับสนุนให้ชิ้นงานดังกล่าว สามารถผลิตเป็นสินค้าเพื่อนำออกมาจำหน่ายได้ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ฯ กรณีผลงานมีอนาคตโดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามวรรคท้ายของรางวัลที่ส่งเข้าประกวด กรณีเป็นเทคโนโลยีใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ประดิษฐ์เป็นหลักอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

นุ่น

เน

theerapong

theerapong