พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 มกราคม 2554 :: 11:01:18 am 52725

สธ.ระดมสมอง แก้ปัญหาลดความแออัดในโรงพยาบาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการทุกเขต นายแพทย์สาธารณสุขเขตละ ๑ แห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง โรงพยาบาลกรมการแพทย์ มาระดมสมอง หารูปแบบแนวทางเพื่อกำหนดเป็นมาตรลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป

พัทยา – วานนี้ (29 ม.ค. 54) นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วประเทศ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชลบุรี เพื่อหาแนวทางการลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เนื่องจากปัจจุบัน โรงพยาบาลประสบปัญหาพื้นฐานคือ จำนวนผู้ป่วยนอกของ โรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา แม้ว่าจะขยายพื้นที่บริการของโรงพยาบาลแล้ว แต่ไม่ทันกับการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่รุนแรงและโรคเรื้อรัง ผู้มาใช้บริการยังคงแออัด  รอนาน พัฒนาคุณภาพของบริการได้ไม่เต็มที่ เกิดการฟ้องร้องและไม่พึงพอใจต่อบริการภาครัฐ

กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชน ผ่านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยได้กำหนดให้สถานบริการสุขภาพแต่ละระดับ มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน โดยสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุกมากกว่าบริการเชิงรับ ส่วนสถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ มีบทบาทหน้าที่ให้บริการเชิงรับมากกว่าบริการเชิงรุก โดยใช้ระบบการส่งต่อ (Referral System)  ที่เชื่อมโยงสถานบริการระดับต่างๆ เข้าด้วยกัน   และไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการดูแลรักษาพยาบาลที่มากขึ้น ทำให้บุคลากรทางการแพทย์พยายามหลีกเลี่ยงการให้บริการที่มีความเสี่ยง มากเกินปกติ ด้วยการไม่ผ่าตัด และไม่รับดูแลผู้ป่วยหนัก ทำให้เกิดภาระงานจำนวนมากในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป และทำให้โรงพยาบาลชุมชนมีศักยภาพและความสามารถที่ไม่สอดคล้อง กับระดับของโรงพยาบาล ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าที่ควรจะเป็น การแก้ปัญหาดังกล่าวขาดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขาดการบริหารจัดการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด  ขาดการนำขีดความสามารถของภาคเอกชนมาร่วมให้บริการที่สำคัญคือขาดการเอาใจใส่และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จึงได้มีการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มุ่งเน้นการลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป  ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้หารูปแบบแนวทางการแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ แล้วยังได้ปรับปรุงให้เป็นโรงพยาบาลยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม โดยการปรับปรุงในทันสมัย 3 ด้าน ได้แก่ บรรยากาศดี เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศดี โดยเฉพาะแผนกต้อนรับจะอยู่ในชุดเครื่องแบบใหม่ที่สะดุดตา บริการดี พัฒนาระบบบริการ ลดการรอนาน ให้บริการที่รวดเร็ว และบริการดี พัฒนาการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ มีคณะกรรมการ 2 ชุดคือ กรรมการบริหารโรงพยาบาล และกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล โดยเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2553 และมีการติดตามผล ประเมินคุณภาพภายใน 3 เดือนอีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com