พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 มกราคม 2554 :: 10:01:51 am 52523

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เปิดยุทธศาสตร์ความมั่นคงเชิงรุก ขยายแนวร่วมกลุ่มพลังมวลชนข้าราชการพลเรือน ทหารสัญญาบัตร และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจระดับรองผู้นวยการกองขึ้นไป ระดมสติปัญญาในการพัฒนาประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและความมั่นคงของชาติ

สัตหีบ – วานนี้ (26 ม.ค. 54) พลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง เดือนฉาย เภกะนันท์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือน นำพาคณะนักเรียนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ จำนวน 40 คน เดินทางเข้ามา ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก วสันต์ ไตรจิตร รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่และประธานศูนย์การเรียนรู้ให้การต้อนรับ

 

และได้รับเกียรติจาก นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ และนักเรียนในหลักสูตรนี้ บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมา และการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของกองทัพเรือ ให้เป็นแหล่งหล่อหลอม ศึกษาเรียนรู้  เกี่ยวกับแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

และความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วย ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี พอให้เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้นำความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปปฎิบัติในชีวิตประจำวัน 

 

นาวาเอกหญิง เดือนฉาย เภกะนันท์  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กล่าว่า สำหรับหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ หรือ ในชื่อย่อว่า พสบ.ทร กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ได้มอบหมายให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับมวลชนเป้าหมาย  เช่นข้าราชการทหารและพลเรือน  กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ ตำรวจ โดยมี นาวาเอก สุรศักดิ์ เมธยาภา รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว เป็นประธานรุ่น  เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือพร้อมกับเพิ่มความรับรู้ข้อมูลของภาคประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญทางทะเลและความจำเป็น  ในการเสริมสร้างกำลังกองทัพให้เกิดประสิทธิภาพ มั่นคง ยั่งยืนต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com