พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 กุมภาพันธ์ 2554 :: 10:02:52 am 55767

ฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล

ทัพเรือภาคที่ 1 เดินหน้าสร้างกำแพงมนุษย์ เสริมพลังแนวร่วมในเรื่องความมั่นคงของชาติ เกี่ยวกับการเดินเรือใกล้ฝั่ง กฎหมายประมง กฎหมายทะเล และการติดต่อสื่อสาร รักษาผลประโยชน์ของชาติทะเล และความมั่นคง หัวเมืองชายทะเล 11 จังหวัด


ชลบุรี-วานนี้(20 ก.พ.54) พลเรือโท ฆนัท ทองพูล ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มอบหมายให้ พล.ร.ต.ทวีป สุขพินิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ /รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับ นายเกียรติศักดิ์ มูลศาสตร์สาทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการเปิด และปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่น ๒๘๔/๑๐๓ ประจำปี 2554 โดยมี นาวาเอก อาทร เคลือบมาศ เลขานุการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ /รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้อำนวยการฝึก กล่าวรายงาน ณ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวว่า ทสปช. หรือไทยอาสาป้องกันชาติ มี ๔ ประเภท คือ
1.ประเภทป้องกันตนเอง ซึ่งจะทำการฝึกอบรมในพื้นที่อันตรายหรือหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนที่มีการคุกคามของฝ่ายศัตรูและจะเน้นหนักในเรื่อง การต่อต้านและป้องกันการก่อการร้ายหรือภัยจากการกระทำของข้าศึก การต่อต้านและป้องกันการก่อความไม่สงบเรียบร้อยทุกรูปแบบ การรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านหรือท้องถิ่นของตนเอง
2.ประเภทคุ้มครองพัฒนา จะทำการฝึกอบรมในหมู่บ้านที่เป็นชุมชนหรือในเขตสุขาภิบาล เทศบาล เป็นต้น โดยเน้นหนักในเรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมทุกประเภท อาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
3.ประเภทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะทำการฝึกอบรมเฉพาะในเขตชุมชน ที่มีบ้านเรือนหนาแน่นในเขตสุขาภิบาลหรือเขตเทศบาลและจะเน้นหนักในเรื่อง การบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนทั่วไปในด้านการให้ความปลอดภัยและบริการ การบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน อันเกิดจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย การช่วยเหลือป้องกันและระวังภัยต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
4. ทสปช. ในทะเล จะทำการฝึกอบรมเฉพาะชาวประมงหรือผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการประมงในพื้นที่จังหวัด ชายทะเลทั่วประเทศ ๒๒ จังหวัด เท่านั้นและจะเน้นหนักในเรื่องความมั่นคงของชาติเกี่ยวกับ การเดินเรือใกล้ฝั่ง กฎหมายประมงและกฎหมายทะเล การติดต่อสื่อสาร โดยมี ทัพเรือภาคที่ 2 รับผิดชอบจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ส่วนทัพเรือภาคที่ 3 รับผิดชอบชายทะเลเขตอันดามัน

การฝึกอบรมอาสาสมัครไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เพื่อให้ความรู้วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของชาวประมง ซึ่งจะทำให้ชาวประมงนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการรวมชาวประมง ผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการประมง และผู้ประกอบกิจการทะเลให้เป็นกลุ่มพลังที่เรียกว่า “ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล” ทำหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการในด้านการรักษาความมั่นคงของชาติในทะเล ด้านการช่วยป้องกัน และต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบในเขตน่านน้ำไทย ตลอดจนไม่เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ เสียเอง อีกทั้งเป็นการร่วมมือระหว่างชาวประมงกับทางราชการอย่างแน่นแฟ้น และจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่ชาติบ้านเมืองทางทะเลให้ดียิ่งขึ้น นับเป็นที่น่ายินดีที่ทุกคนได้ร่วมกันเสียสละช่วยเหลือทางราชการในการดูแลทรัพยากรของชาติทางทะเลและเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการในการแจ้งข่าวต่างๆทางทะเล เช่นพบเห็นเรือต่างชาติในรูปแบบการหลบหนีเข้าเมือง เบาะแสยาเสพติด และรวมไปถึงการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมานับว่าไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.)ได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการด้วยดีตลอดมา

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com