พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 มีนาคม 2554 :: 16:03:11 pm 59538

นศ.เทคนิคสัตหีบ เฮ! เลขาธิการอาชีวศึกษามอบใบประกาศ

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวปัจฉิมโอวาท ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2553 ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สัตหีบ- วันนี้(28 มี.ค.54) ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวปัจฉิมโอวาท ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2553 ของวิทยาลัยนิคสัตหีบ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 695 คน โดยมี นายวัชรินทร์ ศิริพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และได้เรียนเชิญมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งในระบบ และทวิภาคี จำนวน 11 สาขา ได้แก่ สาขาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาการโรงแรม

 

นายวัชรินทร์ ศิริพานิช กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2512 ได้มีการลงนาม ตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรเลีย โดย ฯพณฯ สุกิจ นิมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามแทนรัฐบาลไทย และเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ลงนามแทนรัฐบาลออสเตรเลีย จนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2512 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเทคนิคสัตหีบ และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า THAI – AUSTRIAN TECHNICAL COLLEGE (TATC) จนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ดำเนินการเรียน การสอน เป็นเวลานานมาแล้วถึง 42 ปี จนเป็นที่ยอมรับว่า สถานศึกษาแห่งนี้มีสามารถผลิตนักเรียน นักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาไปศึกษาต่อในสถานบันการศึกษาที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการภาคธุรกิจให้การยอมรับในความรู้ ความสามารถของนักศึกษาที่จบออกไปทำงานให้ในองค์กรภาครัฐ เอกชน อย่างดีเยี่ยม

 

ส่วนทางด้าน ด๊อกเตอร์ ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวปัจฉิมโอวาทให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน ให้มีความมานะ พยายามในการใฝ่ศึกษา ใฝ่รู้ สร้างสมประสบการณ์ใส่ตัวเองให้มากที่สุด เพราะสถาบันการศึกษาแห่งนี้มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้าง นักศึกษาทุกคนที่จบจากสถาบันได้เชิดหน้าชูตาให้กับสถานศึกษาแห่งนี้ อีกทั้งตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ การแข่งขันในเรื่องการศึกษา ประสบการณ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของความต้องการแรงงานอยู่เสมอ ขอให้ทุกคนตั้งใจ แน่วแน่เพื่ออนาคตของตัวเองในวันข้างหน้าด้วย

  
และกล่าวว่า นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา ที่จะต้องไปศึกษาต่อที่สูงขึ้น ต้องตระหนักในหน้าที่ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ให้เหมาะสมกับการแปรเปลี่ยนของกระแสโลก และเสริมประสบการณ์ชีวิต ควบคู่ไปกับการฝึกจิตใจในด้านจริยศึกษา การครองตน การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลต่าง ๆ และมีวินัย ความรับผิดชอบในการปฎิบัติงาน ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตัวเองและผู้อื่น

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com