พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 พฤษภาคม 2554 :: 13:05:16 pm 63586

ผู้ว่าฯ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ สร้า​งรอยยิ้ม

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จัดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดชลบุรี ตามนโยบายมหาดไทย

ชลบุรี-วานนี้ (18 พ.ค.54 ) นายวชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ วันชากนิมิตรวิทยา ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล ได้กำหนดภารกิจหลายประการให้กระทรวงมหาดไทยรับมาปฏิบัติ ขับเคลื่อนขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในเรื่องการสร้างความสามัคคี สมนาฉันท์ การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ภัยธรรมชาติ ที่ดิน หนี้สิน สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ และการแก้ไขปัญหาความยากจน การว่างงาน ปัญหาสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายสำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้บริการประชาชน และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเป็นผลในทางปฏิบัติ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการแห้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชนในทุกๆด้าน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่และชุมชน ในภาพรวมต่อไปในอนาคต และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การนำนโยบายและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติได้เน้นย้ำในเรื่องการดูแลสวัสดิ์การแก่ผู้ยากไร้ การสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน และในส่วนของการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะ ปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การขาดแคลนน้ำ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งข้าราชการส่วนภูมิภาค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน จะต้องเป็นจักรสำคัญที่มีส่วนต่อความสำเร็จ หรือล้มเหลวต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้มีหน่วยงานราชการกระทรวงต่างๆ ที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่องานของประชาชนหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติอย่างตั้งใจ มิ่งมั่น จริงใจ และจริงจังภารกิจต่างๆ ก็จะบรรลุผล ประโยชน์ทั้งหลายก็จะบังเกิดแก่พี่น้องประชาชนโดยถ้วนหน้า การปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามนโยบายของกระทรวงและรัฐบาล ก็จะบรรลุผลอย่างสมบูรณ์อีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com