พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 พฤษภาคม 2554 :: 16:05:17 pm 62615

สัมมนาเชื่อมโยงการค้าโลกสำนักการค้าบริการและการลงทุน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สัมมนาสาธารณะ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันในเวทีการค้าโลก ในหัวข้อ เชื่อมโยงการค้าโลกกับข้อตกลงการค้าบริการ WTOและ ASEAN

พัทยา-วันนี้ (4 พ.ค.54) ที่โรงแรมลองบีช การ์เด้นท์ แอนด์สปา นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนกฎเกณฑ์การค้าบริการและการลงทุนกรมเจรจาการค้าระหว่าประเทศ ร่วมกันเปิดงานสัมมนาสาธารณะ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันในเวทีการค้าโลก ในหัวข้อ เชื่อมโยงการค้าโลกกับข้อตกลงการค้าบริการ WTOและ ASEAN โดยมีนักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการประชาชน จากหลายพื้นที่เข้าร่วมการในการสัมมนา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเวทีสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจรจาด้านการค้าบริการ WTO และกรอบ ASEAN ต่อสาธารณชน ภายใต้โครงการจัดการสัมมนาเวทีสาธาณะเพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นเรื่องเชื่อมโยงการค้าโลกกับข้อตกลงการค้าบริการ WTO และ ASEAN เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าของการเจรจาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและแสดงความคิดเห็น ทั้งด้านการเปิดตลาด และกฏระเบียบต่างๆ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อการเจรจาและการเตรียมการรองรับในด้านต่างๆ

จากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) ซึ่งปัจจุบัน WTO มีสมาชิกทั้งสิน 153 ประเทศ และมีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกกว่าร้อยละ 90 ของการค้าโลก การเจรจาในกรอบองค์การการค้าโลกจะมีการเจรจากันเป็นรอบๆ โดยปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างเจรจากับสมาชิกองค์การการค้าโลกภายใต้ รอบโดฮา ซึ่งไทยและสมาชิกองค์การการค้าโลกมีพันธกรณีต้องผู้พันการเปิดตลาดเพิ่มเติมจากการเจรจาในรอบที่ผ่านมา

ขณะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียนที่ประกอบไปด้วยประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ โดยที่อาเซียนมีเป้าหมายจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ในส่วนของการค้าบริการและการลงทุนอาเซียนมีเป้าหมายจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AFC) ให้ได้ในปี 2558 เช่นกัน ซึ่งสมาชิกอาเซียนจะต้องร่วมกันดำเนินการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย AFC

ด้านม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ ผู้อำนวยการส่วนกฎเกณฑ์การค้าบริการและการลงทุนกรมเจรจาการค้าระหว่าประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเป็นประเทศไทยสมาชิกองค์การการค้าโลก หรือ WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) มีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกกว่าร้อยละ 90 โดยมีการเจรจาระหว่างสมาชิก WTO เป็นรอบๆซึ่งการเจรจารอบปัจจุบัน รอบโดฮา สมาชิกองค์การการค้าโลกมีพันธกรณีต้องผู้พันการเปิดตลาดเพิ่มเติมจากการเจรจาเกี่ยวกับการลดข้อจำกัดด้านการค้าบริการระหว่างกันและเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ

สำนักการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงจัดสัมมนาเวทีสาธาณะเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริง รับฟังข้อคิดเห็น เรื่องเชื่อมโยงการค้าโลกกับข้อตกลงการค้าบริการ WTOและ ASEAN เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าของการเจรจาทั้งด้านการเปิดตลาดและกฏระเบียบต่างๆ

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com