พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 มิถุนายน 2554 :: 17:06:29 pm 65672

ประชุมมั่นคงชายแดน ระดับพื้นที่ เขตกองทัพภาคที่ 1

แม่ทัพภาค 1 เปิดเวิร์กช็อปดำเนินยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนระดับพื้นที่ ครอบคลุม 4 มิติ ทั้ง ศก.-สังคม-การเมือง-ความขัดแย้งระหว่างประเทศ พร้อมระดมสมองหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแนวทางบูรณาการแผนงานพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในแผนจังหวัด และแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดน

พัทยา-วานนี้(8 มิ.ย.54) ที่โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี พลโท อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาการดำเนินงานยุทธสาสตร์ความมั่นคงชายแดนในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 1 พร้อมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รอง ผอ.รมน.จว. (ท.) รวม 26 จังหวัด, เจ้าหน้าที่ความมั่นคง 7 จังหวัดชายแดน, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าร่วมป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรในครั้งนี้กำหนดขึ้น 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2554 โดยจัดกลุ่มสัมมนาแยกเป็น 3 กลุ่ม ทั้งกลุ่มการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มยาเสพติด และกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ภัยคุกคามความมั่นคงชายแดนไทย-พม่า โดยตัวแทนจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และเรื่องแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเรื่องการเขียนแผนงานและโครงการด้านความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด โดยกระทรวงมหาดไทย

พลโท อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า ปัญหาความมั่นคงนั้นมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ซึ่งครอบคลุม 4 มิติ คือทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปัญหาระหว่างประเทศที่มีทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง และตัดไม่ทำลายป่า จึงจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพราะปัญหาดังกล่าวเกิดผลกระทบโดยตรงกับประชาชนและสังคม ซึ่งหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นจะเป็นขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งจะได้มีการกำหนดแนวทางบูรณาการแผนงานและโครงการด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด

อีกทั้ง ยังเพื่อบูรณาการแผนงานและโครงการพัฒนาความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน และระดมความคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงชายแดน ตลอดจนบูรณาการการเขียนแผนงานและโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนในระดับพื้นที่และยุทธศาสตร์ของจังหวัดต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com