พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 มิถุนายน 2554 :: 09:06:46 am 67516

7 พรรคส่งผู้สมัคร ส.ส.ดีเบต”พัฒนาพัทยายั่งยืน”

7 ผู้สมัคร ส.ส.เขต 7 ชลบุรี ประชันวิสัยทัศน์ “เลือกตั้ง 54 อนาคตเรากำหนดได้” กับ แนวทางการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวพัทยา

พัทยา-เมื่อเร็ว ๆ นี้ (24 มิ.ย.54) เมืองพัทยา จับมือ สื่อท้องถิ่นพัทยา และสำนักข่าวในเครือเนชั่น ร่วมกันจัดการเสวนาประชันวิสัยทัศน์ของ 7 ผู้สมัคร ส.ส. เขต7 ชลบุรี ในหัวข้อ “เลือกตั้ง 54 อนาคตเรากำหนดได้” กับ แนวทางการพัฒนาเมืองพัทยา ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางเมืองพัทยา โดยได้เชิญผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่เขต 7 ชลบุรีจาก 7 พรรคการเมือง ประกอบด้วย ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 นางสาวนิชนันท์ วังคะฮาต ชลบุรี เขต 6 มาแทน นายอดิศร ผลลูกอินทร์ ผู้สมัคร เขต 7 ,นายสุไอนี เพียรดี เบอร์ 2 จากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เบอร์ 6 พรรคพลังชล, นางพจนารถ แก้วผลึก เบอร์ 10 พรรคประชาธิปัตย์, นายคณิศร กิตติกรปรีดา ตัวแทนจากพรรครักษ์สันติ เบอร์ 12 , นายทองสุข ทองนาก เบอร์ 21 พรรคชาติไทยพัฒนา และนายนิมิต ไมตรีวงศ์ เบอร์ 26 พรรคมาตุภูมิ ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองได้แสดงวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยาในภาพรวมต่อประชาชน

นางสาวนิชนันท์ ผู้สมัครเบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พัทยาเป็นเมืองใหญ่ที่คนอยู่มาก ปัญหาต่างย่อมมากตามไปด้วย ปัญหาหนึ่งที่พบคือ น้ำท่วม .ในเมื่อพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นหน้าเป็นตาจึงต้องเร่งแก้เรื่องน้ำท่วมก่อน โดยเฉพาะเส้น ถ.สุขุมวิท ด้วยการล้างท่อ เปลี่ยนขนาดท่อระบายให้ใหญ่กว่าเดิม ขณะที่ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดก็รีบแก้ไขด้วยเช่นกัน ด้วยการทำกฎหมายให้เข้มแข็ง อย่าเอาพัทยาเป็นแหล่งฟอกเงิน หรือเอาสถานบันเทิงบังหน้า ต้องทำให้เป็น กฎหมายพิเศษเฉพาะเมืองพัทยา ตำรวจทุกคนพูดภาษอังกฤษได้, มีรายได้พิเศษให้ ไม่ต้องเก็บส่วยจากสถานบันเทิง ผู้ประกอบ ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจ ทำงานประสานกัน

ขณะที่ นายสุไอนี ผู้สมัครเบอร์ 2 กล่าวว่า สำหรับพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เป็นพรรคขนาดกลาง ซึ่งโอกาสในการเข้าไปร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลมีอยู่ค่อนข้างสูง ซึ่งหากได้รับโอกาสเข้าไปทำงานสิ่งแรกที่อยากจะดำเนินการคือการแก้ไขปัญหาเรื่องของการค้าปลีก โดยเฉพาะการกีดกันกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของต่างชาติที่เข้ามาเปิดกิจการทำลายวิถีชีวิตทำกินของคนในท้องถิ่น ซึ่งเรื่องนี้ได้ผลักดันมานานแล้ว

สำหรับส่วนตัวแล้วเป็นคนพื้นที่รู้ปัญหาเข้าถึงคนทุกกลุ่มตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับล่าง เข้าพบง่ายไม่ยึดติดนาย ทุน ในส่วนของเมืองพัทยานั้นมองว่ามีปัญหาที่ต้องแก้ไขมากมาย จึงอยากผลักดันให้เป็นเมืองพิเศษ และมีการผลักดันภาษีลงมาให้ท้องถิ่นมากๆตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม ทั้งเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงเรื่องของระบบสาธารณูปโภคอย่างน้ำ ประปาที่พบว่าปริมาณน้ำเพียงพอ แต่จ่ายให้เฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่ ภาคอุตสาหกรรม และการเกษตรเท่านั้น ขณะที่ประชาชนต้องประสบภาวะขาดแคลน ซึ่งเรื่องนี้ต้องเข้าไปดูแลอย่างจริงจัง ส่วนการคมนาคมขนส่งที่ไม่เป็นระเบียบอยู่ในขณะนี้ จะให้มีศูนย์กลางการขนส่งเป็นจุดเดียว รถโดยสารขนาดใหญ่ สองแถวไม่ให้วิ่งสะเปะสะปะในเมือง

ด้าน นายปรเมศวร์ เบอร์ 6 จากพลังชล กล่าวว่า สำหรับพลังชลมีนโยบายพร้อมทุกด้าน ทีมงานมีประสบการณ์และมีความปองดองสมานฉันท์ เนื่องจากเล็งเห็นว่าทุกคนคือพี่น้อง สำหรับนโยบายสำคัญสำหรับเมืองพัทยานั้นทางพรรคมุ่งหมายที่จะทำให้เมืองพัทยากลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 บูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม ทั้งข้อมูล ข่าวสาร มีปฏิทินท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงกันในภูมิภาค

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ ครม.อนุมัติงบประมาณ 1.5 ล้านบาทเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงตามแผนแม่บทของ อพท.นั้น ก็จะไปผลักดันเพื่อให้เกิดผลเป็นรูป ธรรมโดยเร็ว นอกจากนี้ยังจะเข้าไปดูแลปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะชายหาดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะพัทยาคือเมืองชายทะเลต้องทำให้ชายหาดคงอยู่ ซึ่งขณะนี้กรมเจ้าท่าร่วมกับเมืองพัทยากำลังศึกษาเกี่ยวกับกับการถมทรายชายหาด เรื่องของน้ำประปาที่ต้องเข้า ถึงทุกชุมชนหมู่บ้าน รวมทั้งผลักดันโครงการต่างๆของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งการพัฒนาระบบท่อส่งน้ำ เรื่องของน้ำดิบ กำลังผลิต และแรงดันน้ำอีกด้วย

ส่วนนางพจนารถ เบอร์10 จากประชาธิปัตย์ กล่าวว่าสิ่งสำคัญคือต้องปรับจริยธรรมของนักการเมืองเสีย ก่อน ซึ่งหากมีนักการเมืองดีไม่ฝักใฝ่ผลประโยชน์ และมีจิตอาสาที่เสียสละก็จะทำให้การเมืองดีขึ้น และสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการคือเรื่องของคุณภาพชีวิตคนซึ่งถ้าคนดีสังคมก็ดี ขณะที่การเมืองนั้นควรจะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจ อย่าฝากบ้านเมืองไว้กับกลุ่มการเมืองใดการเมืองหนึ่ง หรือพรรคใดพรรคหนึ่ง ควรจะมีนักการเมืองอิสระหรือมีจิตอาสาเข้ามาสอดแทรกเพื่อตรวจสอบการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และสำหรับเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยานั้นต้องรักษาระบบนิเวศน์ให้ดีเพื่อให้ทะเล ชายหาดสวยๆยังคงอยู่ ต้องมีการจัดทำผังเมืองให้ดีกว่านี้ สิ่งปลูกสร้างต่างๆต้องไม่ล้ำออกไปในทะเล ดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กวดขันเรื่องยาเสพติด ปรับปรุงคุณภาพ การบริการของโรงพยาบาลรัฐให้ดีขึ้น พร้อมกับจัดสรรงบประมาณลงไปในท้องถิ่น ให้ถูกจุดให้ คุ้มค่าที่สุด

ด้าน นายคณิศร จากพรรครักษ์สันติ เบอร์ 12 กล่าวว่า การท่องเที่ยวของพัทยาในส่วนของความสวยงามของชายหาด สถานบัเทิงยามค่ำคืนต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่ถ้าอยากให้ยั่งยืน ก็ต้องหันมองเรื่องศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ด้วย จะเห็นได้ว่าใน จ.ชลบุรี นั้นในแต่ละอำเภอ ในแต่ละเดือนหรือฤดูกาลต่างๆจะมีวัดสวยๆ ประเพณีที่ดีงามต่างๆของแต่ละท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้านที่น่าสนใจมากมาย ควรจะนำมาเชื่อมโยงรวมอยู่ในแผนการท่องเที่ยวของพัทยา แลรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วย

ส่วนนายทองสุข เบอร์ 21 จากชาติไทยพัฒนา กล่าวว่าเคยผ่านการทำงานในระดับท้องถิ่นมา แล้ว มองเห็นปัญหาในพื้นที่อย่างชัดเจนและครอบคลุม โดยสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือเรื่องของน้ำเสีย และเรื่องของการขาดแคลนน้ำ ซึ่งหากมีโอกาสก็จะเข้ามาสานงานต่ออย่างเต็มที่

ขณะที่นายนิมิต เบอร์ 26 จากมาตุภูมิ พัทยาเป็นเมืองเปิดมีประชากรและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเป็นลำดับแรก

Reporter : พันธ์ทิพย์ คุณารัตนกุล   Photo : พันธ์ทิพย์ คุณารัตนกุล   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com