พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 สิงหาคม 2554 :: 16:08:08 pm 70821

ครบรอบ 3 ปี อบต.สัตหีบ ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสัตหีบ เป็นเทศบาลตำบลสัตหีบเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา และเทศบาลตำบลสัตหีบได้มีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลสัตหีบ เป็น เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2553 ให้เปลี่ยนเป็นชื่อเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และในวันนี้เป็นวันครบรอบ 3 ปี ของการยกฐานะของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ปรากฏว่ามีผู้ที่รักใคร่นับถือ ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ที่ทราบข่าวต่างมาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ด้วยเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญได้รับเกียรติจากผู้นำหน่วย ตลอดจนคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ ได้มาเป็นประธานการจัดงานในวันนี้ด้วย

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้กล่าวว่าในปี 2554 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ครบวาระการยกฐานะเป็นเทศบาลครบรอบ 3 ปี จึงได้จัดให้มีการเปิดป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ชื่อใหม่ และเปิดป้ายอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรับทราบถึงภารกิจด้านการบริการประชาชน ตลอดจนเพื่อมิให้องค์กร และส่วนราชการได้เกิดความสับสนคลาดเคลื่อนในการติดต่อประสานงานในชื่อใหม่ของ “เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์”

และสำหรับในปี 2554 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้กำหนดจัดงานครอบรอบยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมแสดงความภาคภูมิใจ สมัครสมานสามัคคี รัก และหวงแหนองค์กร และได้ปฏิบัติตามขนมธรรมเนียมประเพณี โดยจัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อจะได้ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน ร่วมสร้างองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ทุกคนที่มุ่งมั่นทำงานทั้งกาย และใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมในวันนี้จะก่อให้เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ในโอกาสครบวาระ 3 ปี ของการยกฐานะเป็นเทศบาล เพื่อให้พี่น้องประชาชน องค์กร และส่วนราชการได้เกิดความชัดเจน และเข้าใจในการติดต่อประสานงานกับเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อให้พี่น้องประชาชน องค์กร และส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์กับเจ้าหน้าที่โดยตรง และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับหน่วยงาน ตลอดจนคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนอีกด้วย

นอกจากนี้แล้วยังได้กล่าวถึงความเป็นมาว่าทำไม “เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์” ถึงต้องมี ร. หลังคำว่า “เขตร” ด้วย ได้รับการชี้แจงว่า สืบเนื่องจากหนังสือสารคดี เรื่องเสด็จเตี่ย “เกิดมาทั้งทีมันก็ดีอยู่แต่เมื่อเป็น” ได้อธิบายถึงคำว่า เขต ไม่มี ร. และคำว่า เขตร มี ร. ในสร้อยพระนามของกรมหลวงชุมพรฯ โดยทั่วไปว่า การเขียนจะมีกันอยู่ 2 แบบ คือ เขตรอุดมศักดิ์มี ร. และเขตอุดมศักดิ์ไม่มี ร. หากพิจารณาจากหลักฐาน ในราชกิจจานุเบกษาจะพบว่า ตามประกาศสถาปนาพระอิสริยยศในปี พ.ศ.2447 ทรงเป็นกรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คือมี ร.ในคำว่าเขตร

แต่ต่อมาได้มีการสถาปนาขึ้นเป็นกรมหลวงในปี พ.ศ.2463 คำประกาศจะออกพระนามว่า ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งไม่มี ร. แต่ทว่า มจ.จารุพัตรา อาภากร พระธิดา เคยชี้แจงว่า พระองค์เองทรงใช้ เขตร มี ร. มาตั้งแต่ต้นจนตลอดพระชนม์ชีพ ดังนั้นที่ปรากฏในปัจจุบันจึงมีการสะกดทั้งสองแบบตามแต่จะยึดถือเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น กองทัพเรือ จะใช้สร้อยพระนามตามเอกสารทางราชการคือ เขตอุดมศักดิ์ ไม่มี ร. แต่หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ก็จะใช้นามของวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในเขตวังนางเลิ้งเดิมว่าวิทยาเขต “ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์” ซึ่งมี ร.หลังคำว่า เขตร จึงเป็นที่มาของคำว่า เขตร อุดมศักดิ์ มี ร. และเขตอุดมศักดิ์ ไม่มีร . มาจนถึงปัจุบัน ซึ่งไม่ได้มีการเขียนผิดแต่อย่างใด

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

ิbaifren