พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 สิงหาคม 2554 :: 09:08:05 am 72148

ปลูกสำนึก เยาวชนอาสา มารักษ์ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือแหลมฉบังเปิดโครงการ “เยาวชนอาสา มารัก(ษ์)ท่าเรือแหลมฉบัง” จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก เรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

แหลมฉบัง-วานนี้ (17 ส.ค. 54) ที่ห้องประชุมใหญ่ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี นายเฉลิมเกียรติ สลักคำ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการ “เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง” โดยมีนักเรียนทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน

นายเฉลิมเกียรติ สลักคำ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า โครงการ “เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกกระบวนการคิด แก้ปัญหา และใส่ใจสิ่งแวดล้อมของท่าเรือแหลมฉบัง และช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเรียนรู้การคิดในลักษณะของการบูรณาการที่เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตอาสาให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยในแต่ละกิจกรรมจะเน้นให้เยาวชนได้มีการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิดหลักคือ เรียนรู้-วางแผน-ปฏิบัติ

สำหรับกิจกรรมในครั้งแรกนี้ (17 ส.ค. 54) เป็นกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ ทำความรู้จัก” โดยจะเปิดโอกาสให้เยาวชนทั้ง 120 คน ได้เข้าไปเรียนรู้และสัมผัสท่าเรือแหลมฉบังอย่างใกล้ชิด ทั้งภารกิจหน้าที่หลักและประโยชน์ของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือที่รู้จักกันดีในระดับสากล และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาช้านาน ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนมานานเช่นกัน อันส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

หลังจากกิจกรรมครั้งที่ 1 แล้ว เยาวชนทั้ง 120 คน จะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อร่วมกิจกรรมในครั้งที่ 2 (22 ส.ค. 54) ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน” โดยเข้าไปศึกษาและสำรวจพื้นที่เจ้าปัญหา 4 แห่ง บริเวณรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ปัญหาการจราจร พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ทิ้งขยะ และแหล่งบำบัดน้ำเสีย หลังจากนั้น จึงนำผลการสำรวจที่ได้มาจัดทำเป็นแผนรัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อนำไปจัดเป็นนิทรรศการและนำเสนอในกิจกรรมครั้งที่ 3 (31 ส.ค. 54) คือ “ปฏิบัติการรัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง” ซึ่งจะเป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ออกมานำเสนอความคิดเห็นและการเรียนรู้ของตนเองตามแผนงานที่ได้วางไว้ ซึ่งถือเป็นการฝึกให้เยาวชนเกิดความกล้าแสดงออก หลังจากนั้นจึงร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติจำนวน 840 ต้น และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 840,000 ตัว เพื่อคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังด้วย

โครงการ “เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง” นับเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของท่าเรือแหลมฉบัง อันจะนำไปสู่ความร่วมแรงร่วมใจ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนควบคู่กับการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบังอย่างยั่งยืนต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com