พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 สิงหาคม 2554 :: 12:08:48 pm 72533

พื้นที่พิเศษเมืองพัทยา คาด 10 ปี ทำรายได้กว่า 3 แสนล้าน

ประชุม องค์กรภาคีเครือข่าย การบูรณาการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม The World Class Greenovative Tourism City เชื่อมั่น 10 ปีข้างหน้า จะสร้างงานสร้างรายได้มากกว่า 3 แสนล้านบาท

พัทยา-วานนี้(24 ส.ค. 54) ที่โรงแรมเดอะซายน์ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.3) และสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) ภายใต้การดำเนินงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์กรมหาชน)(อพท.) จัดประชุม องค์กรภาคีเครือข่าย การบูรณาการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา โดยมีนายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และผู้แทนทั้ง 9 องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนกว่า 500 คน เข้าร่วมในการประชุม พร้อมทั้งยังได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ตามกรอบแผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยขบวนการมีส่วนร่วมพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ระหว่าง อพท.และ 10 อปท.ในพื้นที่เมืองพัทยาและ พื้นยที่เชื่อมโยง พร้อมแถลงความสำเร็จข้อตกลงต่อสือมวลชนที่เข้าร่วมงาน

สืบนื่องจากเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 51 เมืองพัทยาได้มีหนังสือแสดงความจำนงมายังองค์การบริหารการพัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) (อพท.) เรื่องขอให้ประกาศพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อเป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการเพื่อพัฒนา การแก้ไข้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การยกระดับคุณภาพสังคม การสร้างกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทียวในพื้นที่ให้มีมาตราฐานระดับสากลเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันวันที่ 24 มี.ค. 52 ให้ความเห็นชอบการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง และประกาศให้ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 71 ง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 52 โดยเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าวครอบคุมพื้นที่ 928.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 580,293.75 ไร่ ประกอบด้วย เมืองพัทยา(ครอบคลุมพื้นที่เกาะล้านและเกาะไผ่) เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เทศบาลนาจอมเทียน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว รวม 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมโดยรวมเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน รวมเป็นพื้นที่ 949.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 593,418.75 ไร่

เดือน ก.ค. 52 อพท.ได้จัดทำแผนแม่บทฯด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยกำหนดกรอบแนวคิด และจัดให้มีการประชุมชี้แจ้ง แนะนำรับฟังความคิดเห็น จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำร่างแผนแม่บทฯ เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาหลักของเมืองพัทยา ได้แก่ ปัญหาการจราจร น้ำท่วมบนถนนสุขุมวิท การขาดแคลนน้ำดิบ ระบบประปา เข้าไม่ถึงชุมชนขนาดใหญ่ การจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย นอกจากนี้ในแผนแม่บทฯมีแนวทางปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา และสิ่งอำนวยความสะดวกภายใต้นิยาม เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (The World Class Greenovative Tourism City) ในการพัฒนาตามแผนแม่บทฯภายในโครงการพัฒนาจำนวน 132 โครงการ วงเงินรวม 15,007.36 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2555-2565)

ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 54 ให้ความเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โดยมีแผนงาน/โครงการ จำนวน 132 โครงการ วงเงินรวม 15,007.36 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2555-2565) โดยให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) (อพท.) จัดทำแผนปฎิบัติการที่มีรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ วงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการ พร้อมรับข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการ และจัดลำดับความสำคัญเป็นรายปี สำหรับงบประมาณดำเนินการให้เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เชื่อมโยงเสนอตั้งงบประมาณ โดยให้นับรวมอยู่ในสัดส่วนเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเป็นรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากมติคณะรัฐมนตรี อพท.จึงได้เร่งจัดทำแผนปฎิบัติการตามาแผนแม่บทการบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ที่มีรายละเอียดของกิจกรรมโครงการ และงบประมาณรายโครงการโดยกำหนดแล้วเสร็จราวกลางเดือนกันยายน 2554 เป็นอย่างช้า พร้อมกันนี้ได้ประสานกับเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณพัฒนาตามแผนแม่บทฯ จำนวน 34 โครงการ วงเงิน 646.7 ล้านบาท แบ่งเป็นเมืองพัทยา 13 โครงการ วงเงิน 253.7 ล้านบาท และพื้นที่เชื่อมโยง 21 โครงการ วงเงิน 393 ล้านบาท เพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจรณาให้ความเห็นชอบแผนปฎิบัติการและงบประมาณที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงปรับแก้ไข โดยมุ่งเน้นการประสานทุกภาคี เพื่อบูรณาการด้านต่างๆ ในชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกันระหว่างคนในท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง คงเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม มีการเรียนรู้ของคนต่างวัฒนธรรม เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนในท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนับจากวันนี้เป็นต้นไป เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาและ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี อพท.ประสานทุกภาคี บูรณาการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง สร้างความยั่งยืนบนพื้นฐาน เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม The World Class Greenovative Tourism City เชื่อมั่น 10 ปีข้างหน้า จะสร้างงานสร้างรายได้มากกว่า 3 แสนล้านบาทในชุมชนและประเทศชาติ อย่างสอดคล้อง สมดุล และเกื้อกูลกันนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ด้านนายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับทาง อพท. เมืองพัทยา และองค์กรส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 แห่งได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามกรอบแผนงานพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อดำเนินการร่วมกันบูรณาการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกันเพราะว่าในปัจจุบันเมืองนพัทยาไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่แล้ว ด้วยที่เมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยหนึ่งปี มีนักท่องเที่ยวเข้ามากว่า 5 ล้านคน ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีมากกว่าปีที่แล้ว เพราะฉนั้นพื้นที่ข้างเคียงเมืองพัทยาต้องพัฒนาบูรณนาการในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอำนวยด้านสาธารณูปโภค เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีเพื่อประโยชน์ในการได้ทุกมิติทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้าน พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้สื่บเนื่องมาจากปี 2551 ที่นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาได้เข้าหารือ ว่าต้องทำอย่างไรที่เมืองพัทยาจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ยั่งยืน เลยได้คุยกันว่า การที่เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้นั้น ต้องดูแลเรื่องจำนวนประชากรของเมืองพัทยาเองและประกรแฝงทั้งนักท่องเที่ยว และก็ต้องมาดูเรื่องการกำจัดขยะอย่างไร เรื่องน้ำเสีย น้ำท่วม น้ำขัง การจราจร จะทำอยางไรถ้าเอาทุกอย่างมาไว้ที่เมืองพัทยาก็เท่ากับว่าปัญหาทั้งหมดก็จะมาอยู่ที่เมืองพัทยา ก็เลยจำเป็นที่ต้องคุยกับพื้นที่ข้างเคียง 9 ตำบล ว่าต้องมาร่วมกันวางแผนร่วมกันรับผิดชอบและก็ร่วมกันรับผลประโยชน์ ก็เป็นที่มาของที่ว่าบางตำบลก็รับผิดชอบเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย บางตำบลดูแลเรื่องอ่างเก็บน้ำ บางตำบลดูแลเรื่องการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่สะอาดและปลอดภัยของคนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง บางตำบลดูเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดคือ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบของเมืองพัทยา ก็มีความสำคัญและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ยั่งยืน สิ่งมองเห็นว่าแต่ละตำบลมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดก็เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้พัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ก็ต้องมาร่วมมือกันเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แล้วก็มาร่วมกันทำแผนแม่บทฯ

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัญหาแก้ไขเร่งด่วนคือการแก้ไขเรื่องฟืนฟูนสภาพแวดล้อมคือการฟืนฟูสภาพชายหาด ในเรื่องของการวางแผนการศึกษาแผนการจัดการขยะทั้ง อพท.เรื่องของการสร้างแหล่งศึกษาในการอนุรักษ์ปะการังบริเวณรอบเกาะล้าน เกาะไผ่ และโครงการถนนเชื่อมโยงในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งหมด เมืองพัทยา หนองปรือ หนองปลาไหล เข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งแผนปฎิบัติการตามงบประมาณปี 2555 ต้องเป็นโครงการที่มีการออกแบบรายละเอียดไว้แล้วจะได้รับงบประมาณและก่อสร้างเลย ซึ่งจะมีรายการแต่ละท้องถิ่นได้จัดอันดับความสัมคัญไว้แล้ว ส่วนของเมืองพัทยาจะเป็น เรื่องของการ ศึกษาแผนแม่บทมีการฟืนฟูชายหาดและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย การของบประมาณในการกระจายขยายระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณ วงอมาตย์พัทยา รวมงบประมาณในส่วนนี้ทั้งหมดในปีนี้ประมาณ 600 ล้าน ในพื้นที่พิเศษเชื่อมโยงของเมืองพัทยา ในส่วนของเมืองพัทยานี้งบประมาณจะอยู่ที่ประมาณ 170 ล้านเศษ ที่จะของบประมาณสนับสนุนงบประมาณในปี 2555 ส่วนที่เหลือจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เชื่อมโยงทั้งหมด

ส่วนในผลตอบรับนั้น คนในชุมชนจะได้ความสะดวกสบายมากขึ้นในเรื่องของการคมนาคม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในแผนปฎิบัติการ และในเรื่องของการมีการศึกษาถึงการปฎิบัติการในอนาคต อย่างน้อยที่สุดคือ 10 ปีข้างหน้าการจัดการสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการอย่างไรขยะในพื้นที่จะมีการบูรณาการอย่างไร ขยะในพื้นที่ อพท.หนึ่งจะถูกบริหารจัดการในองค์รวมของทั้งพื้นที่พิเศษ โดยปัจจุบันนั้นมีพื้นที่องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเป็นพื้นที่ดำเนินการรองรับในส่วนของการจัดการขยะของชุมชนในเมืองพัทยา และจะมีการศึกษาการที่จะขยายในเรื่องของการรองรับปริมาณขยะในพื้นที่ของเขตพื้นที่พิเศษทั้งหมด หรืออาจจะแบ่งเป็นโซนว่าพื้นที่โซนเหนือของพื้นที่จะรองรับที่ไหนอย่างไร ฉะนั้นในส่วนของประชาชนจะได้รับในการความสะดวกสบายในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของสุขภาพอนามัย เรื่องการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเรื่องของรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นมุมมองของท้องถิ่น ในส่วนของระดับจังหวัดและ อพท.ซี่งจะเป็นองค์ร่วมของการพัฒนาทั้งองค์กรในส่วนของระดับจังหวัดและ อพท.ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมอยู่แล้ว

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com