พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 สิงหาคม 2554 :: 10:08:41 am 71811

สคร.ชลบุรี ย้ำผู้รับผิดชอบ สื่อสารความเสี่ยงโรคติดต่อ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ณ ห้องประชุมโรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

สืบเนื่องจากปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ภัยสุขภาพและการบาดเจ็บ ส่วนใหญ่ประชาชนยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่ถูกต้อง ทำให้เป็นปัจจัยเสียงต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ปัญหาการระบาทของโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคภัยสุขภาพ อาหารเป็นพิษ วัณโรค โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น การแก้ปัญหาดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม กรมควบคุมโรค กระรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประการหนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความเสียง ที่คุณภาพรวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ ผลงานและกิจกรรมการดำเนินงานของกรมควบคุมโรคการสื่อสารความเสียงด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องมีบูรณการองค์ความรู้ 3 คือ ความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ด้านทางพฤติกรรมศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ โดยอ่านการกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งแกนนำชุมชน และประชาชน ซึ่งจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

นายแพทย์สมัย กังสวร ผู้อำนวยการป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสียงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม โดยในปีงบประมาณนี้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการประชุมในกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สมุทรปราการ และนครนายก

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียนการดำเนินงานร่วมกัน รวมทั้งการพลปะ สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะสื่อมวลชน และนักสื่อสารสุขภาพชุมชน ซึ่งมีบาทบาทสำคัญที่จะเป็นแนวร่วมในการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพไปสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งช่วยเผยแพร่กิจกรรมของสำนักงานเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้การเสวนาในหัวข้อการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยได้รับการเกียรติจาก อาจารย์ณัฐนันท์ ศิริเจริญ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นายจำลอง สิงโตงาม ผู้อำนวยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี นางสาวศุภวรรณ สัจจพงศ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว นายพลาชิต สุจิตโกศล ชมรมนักข่าวช่างภาพ สมุทรปราการ และนายอุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล สื่อมวลชน เคเบิ้ลทีวี พัทยา ร่วมอภิปราย

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com