พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 กันยายน 2554 :: 10:09:47 am 74166

อำลาชีวิตราชการ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรีอนุทัย รัตตะรังสี รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดพิธีอำลาชีวิตราชการ ของพลเรือโทชัชรินทร์ ชูศรี ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และกำลังพลผู้ครบเกษียณอายุราชการ รวมทั้งผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554 อย่างสมเกียรติ

โดยพลเรือตรีอนุทัย รัตตะรังสี รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดพิธีอำลาชีวิตรับราชการของ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และพิธีอำลาชีวิตรีบราชการของกำลังพลผู้ครบเกษียณอายุราชการ รวมทั้งผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554 ได้กล่าวว่า มีความรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่พลเรือโทชัชรินทร์ ชูศรี ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กรุณาทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาอย่างครบถ้วน จนแม้จะใกล้ถึงวันสุดท้ายในวาระการรับราชการ

ตลอดระยะเวลาที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ดำรงตำแหน่งอยู่ในฐานะผู้นำสูงสุดของฐานทัพเรือสัตหีบ ท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ได้อุทิศจิตวิญญาณ สติปัญญา และเวลาในการทำงานให้กับฐานทัพเรือสัตหีบอย่างเต็มที่   ได้ปรับปรุงพัฒนางานด้านต่าง ๆ อาทิ การผลักดันขยายศักยภาพด้านการกีฬาให้กับสนามกีฬาสัตหีบกิโลเมตรที่ 5  ให้เป็นศูนย์กีฬาที่ครบวงจรสำหรับกองทัพเรือในภาคตะวันออก ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 6 ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเกิดความสง่างามแก่องค์พระราชานุสาวรีย์  ได้ผลักดันการจัดทำแนวเขตที่ดินของกองทัพเรือ ที่ฐานทัพเรือสัตหีบดูแล ได้เร่งรัดระบบงานการจัดซื้อจัดจ้างจนส่งผลให้มีการพัฒนางานต่างๆ ในฐานทัพเรือสัตหีบอย่างรวดเร็ว และได้กรุณาผลักดันจัดหางบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ และผลักดันงานซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของกำลังพล เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของข้าราชการจำนวนมาก ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นำมาซึ่งขวัญ และกำลังใจให้แก่กำลังพล และครอบครัวของฐานทัพเรือสัตหีบเป็นอย่างมาก สิ่งที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ปฏิบัติตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งมานั้นทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนให้ความเคารพเชื่อมั่น และศรัทธา

โดยพลเรือโทชัชรินทร์ ชูศรี ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กล่าวขอบคุณในความมีน้ำใจไมตรีของเพื่อนข้าราชการทหาร และลูกจ้างที่ได้มอบให้ในวันนี้  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับราชการรับใช้กองทัพเรือมาหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานทัพเรือสัตหีบได้มีโอกาสรับราชการถึง 3 วาระ คือ ครั้งแรกดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ครั้งที่สอง ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และครั้งที่สามได้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  จึงมีความผูกพันกับฐานทัพเรือสัตหีบเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่เริ่มต้นรับราชการทหารเรือ ได้มาฝึกภาคทะเลครั้งแรกในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ และได้มาปฏิบัติราชการกับกองเรือต่าง ๆ ได้สัมผัสกับสถานที่อันมีความสำคัญยิ่งของกองทัพเรือไทย เมื่อเอ่ยถึงทหารเรือทุกคนมักจะนึกถึงคำว่า สัตหีบ ประหนึ่งเป็นคำเรียกขานที่คู่กับทหารเรือตลอดมา ซึ่งที่ผ่านมาของการเรียกสัตหีบคู่กับกองทัพเรือ ก็หมายถึง ฐานทัพเรือสัตหีบนั่นเอง และอดีตผู้บัญชาการทหารเรือที่เคารพนับถือ ได้กล่าวว่าตำแหน่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นตำแหน่งที่สำคัญ ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจเท่านั้น จึงจะได้รับตำแหน่งนี้ ซึ่งสร้างความภาคถูมิใจให้กับผมเป็นอย่างยิ่ง และเป็นพลังที่ผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ยึดหลักในการรับราชการ 3 ประการ คือ  การตั้งใจทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจอย่างเต็มที่   มีความซื่อตรงและซื่อสัตย์ต่อการทำงาน และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคำติชมหรือคำแนะนำที่ต่างทางความคิดเห็นของเรา  ดังนั้นจึงขอฝากให้ทุกคนที่ยังคงรับราชการอยู่ ให้ตั้งใจ ซื่อตรงและเปิดใจให้กว้างในการทำงาน เพื่อนำข้อคิดเห็นต่างๆ มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจจนบรรลุวัตถุประสงค์

สำหรับแนวทางในการดำเนินชีวิตยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดคือ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ มีสติรู้คิดอย่างมีเหตุผล ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการพร้อมกับผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบในครั้งนี้ ขอให้ดูแลสุขภาพเป็นเบื้องต้น แต่หากใครยังสนุกและมีพลังในการทำงาน ก็ขอให้ได้ทำงานที่ถนัดและทำงานที่ชอบอย่างมีความสุข ส่วนผู้ที่ต้องการพักผ่อนก็สามารถเลือกทำกิจกรรมตามอัธยาศัย เป็นนายของตัวเองอย่างแท้จริง และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือตามความสามารถที่จะกระทำได้ และสิ่งที่สำคัญที่จะขอฝากให้ทุกคนยึดมั่นและร่วมกันจรรโลงรักษาไว้คือ “สถาบันสูงสุดของชาติ” ไว้ตามหน้าที่ของเราที่ได้ถูกปลูกฝังมาตลอดชีวิตการรับราชการอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศของการจัดงานในวันนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

พร้อมกับกล่าวถึงกำลังพลผู้ครบเกษียณอายุราชการ รวมทั้งผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียณ อายุราชการ ประจำปี 2554 ว่า มีความมันใจว่าตลอดชีวิตการรับราชการที่ผ่านมา สามารถเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความผูกพัน ความยึดมั่นในความเสียสละที่มีต่อกองทัพเรืออันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา นอกจากความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการที่มีมาตามลำดับแล้ว ผลงานและคุณงามความดีที่มีต่อกองทัพเรือ ในด้านผลการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและความสามารถตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จึงนับว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก ฐานทัพเรือสัตหีบ และกองทัพเรือตลอดมา ผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการรวมทั้งผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554  จึงสมควรแก่การได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com