พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 กุมภาพันธ์ 2555 :: 11:02:11 am 79003

ร.พ.กรุงเทพเสริมประสิทธิภาพการรักษา ด้วย “คุณหมอหุ่นยนต์”

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพวิสัยทัศน์ก้าวล้ำนำหน้าด้านเทคโนโลยี นำนวัตกรรม ROBODOCTOR หรือ Remote Presence System เพิ่มประสิทธิภาพการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างใกล้ชิดและทันท่วงที เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและได้มาตรฐาน

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เผยวิสัยทัศน์การพัฒนาการศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพด้วยการนำนวัตกรรมใหม่จากสหรัฐอเมริกา มาใช้กับ 3 โรงพยาบาลนำร่อง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลภูเก็ต เพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อผู้ป่วย การเข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถซักถาม และโต้ตอบกันแบบเห็นหน้าผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษา นับเป็นการเสริมประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและเพิ่มความมั่นใจให้กับคนไข้ที่มารับบริการมากยิ่งขึ้น

นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดเผยถึง การนำ Telemedicine นวัตกรรมหุ่นยนต์โทรเวชกรรม เข้ามาใช้ในโรงพยาบาลกรุงเทพว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ให้บริการโดยอาศัยหลัก “Advanced and Caring” คือ ความก้าวหน้าในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กอปรกับความห่วงใยในการรักษาเพื่อดูแลผู้รับบริการดุจญาติมิตร เล็งเห็นว่าการเข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงทีมีผลดีต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ที่ต้องได้รับการรักษาหลังจากเกิดอาการภายใน 3 ชั่วโมง จึงได้นำเทคโนโลยี ROBODOCTOR : Remote Presence System จากสหรัฐอเมริกา เข้ามาช่วยแพทย์ในการรักษาคนไข้ได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลทางการแพทย์และมีการใช้อย่างแพร่หลายในหลายมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดารวมทั้งเอเซียและยุโรปประเทศต่างๆ อาทิเช่น จีน อินเดีย ไต้หวัน อังกฤษซึ่งจะทำให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าถึงการรักษาไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายได้ทันท่วงที และมั่นใจถึงความถูกต้อง และแม่นยำในการสื่อสารผ่านระบบ Remote Presence System และด้วยความห่วงใยในทุกรายละเอียดของการรักษาผู้ป่วยด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อันเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการขยายบริการไปสู่ระดับนานาชาติ สอดรับกับนโยบายของประเทศที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพในภูมิภาคนี้

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ กรรมการผู้จัดการบริษัท N Health เปิดเผยว่า N Health มีความยินดีที่มีส่วนสนับสนุนทางการแพทย์ตามความมุ่งมั่น Healthcare Service Solutions โดยการนำเทคโนโลยี ROBODOCTOR : Remote Presence System มาใช้เสริมประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่าย ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวม อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางสามารถปฏิบัติงานได้จากทุกสถานที่ ไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางหรือเวลา หรือแม้กระทั่งมหาอุทกภัยที่ผ่านมา แพทย์ก็สามารถเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยได้ทุกเวลา ทุกสถานที่

นายแพทย์นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต ศัลยแพทย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวถึงข้อดีของการนำเทคโนโลยี Telemedicine เข้ามาใช้ในวงการแพทย์ของเมืองไทยนี้ว่า “รูปแบบการใช้งานของ ROBODOCTOR นั้น เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาคนไข้มากขึ้น เริ่มต้นนำร่องเพื่อช่วยในการรักษาคนไข้ทางสมองและระบบประสาท อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เหมาะกับการใช้ในพื้นที่หรือโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่ในรพ. นั้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช้หุ่นยนต์นี้เข้าไปพบคนไข้แทนแพทย์เอง ซึ่งสามารถเห็นสีหน้า อาการของผู้ป่วยได้โดยตรงผ่านกล้องบริเวณด้านหน้าหุ่นยนต์ ซึ่งการส่งต่อภาพและข้อมูลนี้อย่างทันที ช่วยทำให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง ยิ่งได้รับการรักษาที่รวดเร็วมากเท่าใด ยิ่งช่วยให้คนไข้ได้มีโอกาสฟื้นตัวและมีคุณภาพชีวิตหลังการรักษาได้เร็วขึ้น

รูปแบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้

เทคโนโลยีที่ทางโรงพยาบาล นำมาใช้เรียกว่า เทคโนโลยี Remote Presence System เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล เสียง ภาพเคลื่อนไหว และเว็บ (Data, Voice, VDO และ Web) เข้ามาเชื่อมโยงให้เป็นระบบเดียวกัน และสื่อสารกันระหว่างโรงพยาบาลที่ให้คำปรึกษา (Hub Hospital) และโรงพยาบาลต้นทาง (Spoke Hospital) ช่วยให้เกิดการประสานความร่วมมือในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรักษา ขณะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการดำเนินงานได้ในเวลาเดียวกัน โดยมีองค์ประกอบหลักที่ติดตั้งประกอบไปด้วย
• Hub Hospital ติดตั้ง ControlStation ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็น Desktop หรือ Laptop และโปรแกรมซอฟ์ตแวร์ SureConnect สำหรับการติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทั้งข้อมูล เสียง ภาพและ ภาพเคลื่อนไหว ทำให้การติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกันสะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้น และมี Joystick สำหรับให้แพทย์ผู้ให้คำปรึกษาสามารถบังคับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ และกล้องดิจิตอลที่อยู่ที่ Spoke Hospital
• Spoke Hospital ใช้ระบบเทคโนโลยี Remote Presence Endpoint ในที่นี้คือหุ่นยนต์รุ่น RP7i ขนาดความสูง 165 ซม.ที่มีหน้าจอขนาด15 นิ้วแสดงภาพเคลื่อนไหวของแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาที่ Hub และมีกล้องดิจิตอลและไมโครโฟนสำหรับจับภาพและเสียงที่ Spoke ส่งไปยัง Hub นอกจากนี้ยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยระบบ Auto-dock

โดยที่ ControlStation เชื่อมต่อกับ Remote Presence Endpoint ผ่านระบบ Internet Wi-Fi

เกี่ยวกับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในนาม “โรงพยาบาลกรุงเทพ” มาตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ถือเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีสาขาในเครือทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และบีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล รวม 28 แห่งทั่วประเทศ ได้ลงทุนปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2000 และการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA: Hospital Accreditation) จากสถาบันพัฒนาและรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (พรพ.) กระทรวงสาธารณสุข และโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้การรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาล และการจัดการระดับสากล ด้านคุณภาพและความปลอดภัย และการรับรองมาตรฐานระดับสูง การดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรค (Clinical Care Pathway Certifications) จากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Joint Commission International (JCI) องค์กรกำกับมาตรฐานด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกจากสหรัฐอเมริกา และรางวัล TEMOS Certificate จากเครือข่ายดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับสูงในการรักษาพยาบาล จากประเทศเยอรมัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนในธุรกิจด้านการรักษาพยาบาล และความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และเครื่องมืออุปกรณ์อันทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบัน เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เติบโตจนติดอันดับหนึ่งในสถานพยาบาลชั้นเยี่ยมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokhospital.com หรือโทร Contact Center 1719

เกี่ยวกับ N Health

N Health บริษัทผู้ให้บริการด้าน Healthcare Service Solutions แห่งแรก และให้บริการในระบบเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พร้อมให้บริการงานสนับสนุนบริการของโรงพยาบาล ด้วยเทคโนโลยี บุคลาการ และนวัตกรรมการบริหารจัดการ ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
1. บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ (Laboratory Services)
2. บริการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterile Processing Services)
3. บริการด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ (Biomedical Engineering Services)
4. บริการสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงพยาบาล (Supply Chain Management)
5. บริการงานบัญชีโรงพยาบาล (Accounting Services)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ปานฤทัย คงยิ้มละมัย (ปิงปอง) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร: 0 2755 1639 โทรสาร: 0 2310 3246 อีเมล์: panruetai.ko@bgh.co.th
ภูมิพิภัทร ศิวพรชัย (นอร์ท) MICE Specialist บริษัท N Health โทร: 0 2762 4043
อีเมล์: phumpipat_s@nhealth-asia.com

Category : ข่าวสมาชิก

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com