พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 พฤษภาคม 2555 :: 13:05:54 pm 82681

ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่

ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเขตชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 11 จังหวัด ร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 เน้นแรงงานต่างด้าว และยาเสพติดที่แพร่ระบาด

ระยอง – วานนี้ (29 พ.ค. 55) พลเรือตรี ไชยณรงค์ ขาววิเศษ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (หน.สล.พมพ.ทรภ.1) และ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชายฝั่งทะเล และเกาะ แก่ง ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึง จังหวัดตราด วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานการบูรณาการ ประจำปี งป.๕๕ กับจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลของ กอ.รมน. และร่วมกันพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงระดับภาค รองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ปี ๕๕ – ๕๙ ของ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ( สมช. )ตลอดจนยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่ในระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

พลเรือตรี ไชยณรงค์ ขาววิเศษ หน.สล.พมพ.ทรภ. 1 กล่าวว่า ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงระดับภาค รองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ปี ๕๕ – ๕๙ ของ สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ .๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ 2555 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีผู้แทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เขตชายฝั่งทะเล ที่รับผิดชอบเกาะ แก่ง ต่าง ๆ มาร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ อีกทั้งเป็นการบูรณาการการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีการติดต่อ ประสานการปฎิบัติกันอย่างใกล้ชิด รวดเร็ว อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com