พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 กรกฏาคม 2555 :: 10:07:52 am 84970

เยาวชนกว่า 70,000 เข้าศึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เยาวชนกว่า 70,000 คน สนใจเข้าศึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่แสมสาร

สัตหีบ-วานนี้ (18 ก.ค.55) พลเรือโท พิจารณ์ ธีรเนตร เสนาธิการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ได้นำคณะเข้าติดตามโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ” หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า “อพ.สธ. – ทร.” โดยใช้พื้นที่เกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียงในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ ฯ ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระ ราชดำริให้ดำเนินการศึกษาตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล และให้มีการรวบรวมพันธ์ไม้นานาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชในน้ำ สัตว์ต่างๆ รวมทั้งสำรวจด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยาอุตุนิยมวิทยา และแร่ธาตุ ไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้ฝากงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไว้กับกองทัพเรือ โดยได้พระราชทานกระแสต่อผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อ 31 พ.ค.2544 ความว่า “ให้กองทัพเรือทำงานนี้เพื่อความมั่นคงของประเทศ”

ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ประกอบไปด้วย 8 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช โดยดำเนินการปกปักรักษาพันธุกรรมพืชที่มีคุณค่า ให้ดำรงสภาพตามธรรมชาติและระบบนิเวศ ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย กิจกรรมเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืช ในรูปของตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง ตัวอย่างมีชีวิต นำมาเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ขยายพันธ์ และคืนสู่ธรรมชาติต่อไป กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช โดยการนำพันธุกรรมพืชที่เก็บรวบรวมได้มาปลูกรักษา และจัดแสดงไว้ที่สวนพฤกษศาสตร์เกาะและทะเลไทย สวนรุกชาติเกาะแสมสาร เกาะแรด และเกาะข้างเคียงเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชต่อไป กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพันธุกรรมพืชที่ได้ปลูกรักษาไว้ ทั้งในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา เคมี ฟิสิกส์ รวมทั้งศึกษาการขยายพันธ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนสืบต่อไป

กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกาะและทะเลไทย เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากร สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานอนุรักษ์ พัฒนา พันธุกรรมพืช เพื่อเผยแพร่สู่ระดับสากลต่อไป กิจกรรมแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช เป็นกิจรรมที่นำข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเกาะและทะเลไทย และข้อมูลจากการศึกษาวิจัยด้านกายภาพ และชีวภาพ มาประเมินประกอบการวางแผนการอนุรักษ์ และพัฒนาพันธุกรรมพืชต่อไป กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้เข้าใจถึงความสำคัญและใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางทะเล ให้รู้จักหวงแหน รู้จักนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสืบต่อไป กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาคอยให้คำแนะนำซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป

สำหรับในปี 2554 ที่ผ่านมา มีนักศึกษา และเยาวชนจากทั่วประเทศ ที่สนใจเดินทางเข้าศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แห่งนี้มากกว่า 70,000 คน และนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามลำดับ

Reporter : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Photo : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com