พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 สิงหาคม 2555 :: 09:08:14 am 85803

“ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา

กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ณ หมู่บ้านธรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

สัตหีบ-วานนี้ ( 8 ส.ค.55 ) นางพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ณ หมู่บ้านธรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ท.อภิชาย ฟุ้งลัดดา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ตลอดจน ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ คณะสมาคมภรรยาทหารเรือ ข้าราชการ และนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษา 18 แห่ง ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมทำกิจกรรม

ซึ่งในกิจกรรม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมกันปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์สังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวที่พระองค์ทรงโปรด และมีพระราชเสาวนีย์ให้อนุรักษ์ และส่งเสริมให้ชาวนาไทยเพาะปลูก อนุรักษ์ไว้เป็นมรดกคู่กับแผ่นดินไทย และคนไทยตลอดไป โดยเฉพาะวิถีชีวิตควายไทยที่ควบคู่กับชาวนา โดยการปลูกจะทำด้วยวิธีปลูกข้าวแบบนาโยน เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีการลงแขก กับการอนุรักษ์ข้าวไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งข้าวที่ปลูกในวันนี้ จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 หรือวันพ่อแห่งชาติ

 

และในโอกาสนี้ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ยังได้เป็นประธานเปิดศูนย์โครงการวิถีควายไทย 1 ในโครงการพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ใน 12 สิงหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ควายไทย ตามพระราชเสาวนีย์ ที่ให้เกษตรกรช่วยกันอนุรักษ์ควายไทย ให้คงอยู่คู่กับเกษตรกรไทย ซึ่งศูนย์แห่งนี้ได้ถูกออกแบบให้คงธรรมชาติ ในแบบวิถีชาวไร่ชาวนา ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีคนรุ่นก่อน ที่ใช้ควายในการทำไร่ทำนา ซึ่งปัจจุบัน นับเป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก โดยจะเปิดให้ประชาชนภายนอก ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้วิถีเกษตรกร และควายไทย อย่างแท้จริง

พล.ร.ท.อภิชาย ฟุ้งลัดดา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือ ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำรัส ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายในการบริหารกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และครอบครัว ที่มุ่งเน้นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และการปฏิบัติราชการ

ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือแห่งนี้ นับได้ว่า เป็นแหล่งการเรียนรู้ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญของกองทัพเรือ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อปีพ.ศ.2550 ปัจจุบันได้มีข้าราชการ และครอบครัว ของกองทัพเรือ หน่วยงานราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแต่งตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนประจำอำเภอสัตหีบ

ปัจจุบัน กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบโดยตรงในการเผยแพร่ และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ถือวาระอันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติให้กับคู่ฟ้าสองพระบารมีที่ทรงมีต่อ “ข้าว” อาหารหลักของคนไทย และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว อีกทั้ง ให้คนไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com