พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 มีนาคม 2556 :: 17:03:42 pm 103573

ร.ร.สัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ มอบวุฒิบัตรระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 55

พลเรือตรี สุธีร์ เสถียรไทย ผู้จัดการ โรงเรียนสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นาวาเอก ประทีป เมืองนิล ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับอนุบาล 3 ณ โรงเรียนสัตหีบ

สัตหีบ – วันนี้ (4 มี.ค.56) ที่โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี สุธีร์ เสถียรไทย ผู้จัดการ โรงเรียนสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นาวาเอก ประทีป เมืองนิล ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับอนุบาล 3 โดยมี นายวิเชียร จันทรเพท ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน และ ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายสายันต์ แคว้นไธสง หัวหน้างานกิจการนักเรียน ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2546 ว่าด้วยการจัดการศึกษาปฐมวัยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เติบโตมีพัฒนาการด้านสมดุลเหมาะกับวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ การจัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกฝน กระบวนการคิด และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน ให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ทุกเวลา มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นการให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถตามศักยภาพ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู กับผู้ปกครอง และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสัตหีบ

นาวาเอก ประทีป เมืองนิล กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยนั้น ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งมีผลให้มาตรฐานการศึกษาเป็นไปตามกระทรวงศึกษากำหนด เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโต มีการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัย เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต นักเรียนที่ได้รับวุฒิบัตรในวันนี้ จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เปลี่ยนสถานที่เรียน เปลี่ยนห้องเรียนใหม่ จึงขอให้นักเรียนพึงระลึกไว้เสมอว่า หน้าที่สำคัญของพวกเราคือ การเรียนให้เต็มกำลังความสามารถ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อ่อนน้อมถ่อมตน ทำตัวให้เป็นเด็กดีของพ่อ คุณแม่ เป็นศิษย์ที่น่ารักของครู เพื่อจะได้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคตต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com