พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 เมษายน 2556 :: 10:04:54 am 105802

2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย

วันอนุรักษ์มรดกไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาณ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่รงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

เมื่่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ในสมัยรัฐมนตรี ที่มี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และความรู้สึกหวงแหนในมรดกแห่งทางวัฒนธรรมแห่งชาติให้มากขึ้นอีกด้วย

ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่กล่าวมานี้ หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โฐราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี ต่างๆ ตลอดจนถึงการดำเนินชีวิต อันเป็นผลผลิตร่วมกันของคนไทยทุกแผ่นดินที่ช่วงระยะที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

2. เพื่อรณรงค์ให้มีการสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างถูกวิธี

3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและภาคเอกชนได้มีความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของโบราณสถาน โบราณวัตถุและร่วมรับผิดชอบดูแลทะนุบำรุงรักษาได้เป็นมรดกไทยประจำถิ่น

4. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

5. เพื่อลดอัตราการสูญเสีย และการถูกทำลายของโบราณสถานโบราณวัตถุให้น้อยลง

6. เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งมีผลให้วัฒนธรรมไทยเบี่ยงเบนเปลี่ยนทิศทางไป

ที่มา : MThai

Photo : Internet   Category :

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com