พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 กรกฏาคม 2556 :: 14:07:33 pm 112869

กองทัพเรือ ฝึกอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ 4

กองทัพเรือ เปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2556 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ

สัตหีบ – วันนี้ (19 ก.ค. 56) พล.ร.อ.อภิชาย ฟุ้งลัดดา ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2556 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ท.จีระวัฒน์ เสริมฤทธิรงค์ พล.ร.ต.ปัญญา เล็กบัว รองประธานฯ พล.ร.ต.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รอง ผบ.ฐท.สส. พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ตลอดจน ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 จังหวัดชลบุรี และสมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมพิธี

ตามอนุมัติกองทัพเรือ ให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการไปแล้ว กองทัพเรือโดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2556 มีทหารกองประจำการจากหน่วยต่าง ๆ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร รวม 102 นาย ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป 4 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 53 นาย และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ 2 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 49 นาย

พล.ร.อ.อภิชาย ฟุ้งลัดดา กล่าวว่า การฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทหารกองประจำการ หลังปลดประจำการไปแล้ว อันจะเห็นได้ว่าจากสภาวะปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้ เนื่องจากประสบปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก ทหารที่กำลังปลดประจำการออกไป ควรได้รับการฝึกอาชีพ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ตนเอง และครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหา และสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้ได้ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com