พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 กันยายน 2556 :: 10:09:09 am 116644

ประชุมคณะผู้ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท อ.บางละมุง

คณะผู้ไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาท อ.บางละมุง ร่วมกันประชุมมอบนโยบายการทำงานของคณะผู้ไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาท ปีบริหาร 2556-2558 มุ่งเน้นที่จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลาง ปราศจากอคติ อยู่ในศีลธรรมอันดี ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลอาญา

พัทยา-วานนี้ (18 ก.ย. 56) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ ร้านอาหารมุมอร่อย นาเกลือ นายศักดิ์ชัย แตงฮ้อ นายอำเภอบางละมุง นายเทิดพงศ์ สุขอมรศักดิ์ ประธานผู้ไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง อ.บางละมุง พร้อมด้วยคณะผู้ประนอม ฯ ร่วมกันประชุมมอบนโยบายการทำงานของคณะผู้ไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาท ปีบริหาร 2556-2558

ด้าน นายเทิดพงศ์ สุขอมรศักดิ์ ประธานผู้ไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง อ.บางละมุง กล่าวว่า หน้าที่สำคัญของผู้ประนีประนอมคือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการเจรจาระหว่างคู่ความให้บรรลุถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การระงับข้อพิพาท โดยจักต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกลาง ปราศจากอคติ ประพฤติตนถูกต้องตามกฎหมายและทำนองคลองธรรม อยู่ในกรอบศีลธรรมและจริยธรรม มีความรู้และความเข้าใจในปรัชญาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างถ่องแท้และมีความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญ ทั้งจักต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่าตนปฏิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัดครบถ้วน

โดยการไกล่เกลี่ยเป็นการระงับข้อพิพาทเป็นทางเลือกที่จะทำให้ข้อพิพาทระงับลงด้วยความพึงพอใจของคู่ความ และเป็นการลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาล ดังนั้น ผู้ประนีประนอมจึงต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนว่าเป็นผู้สนับสนุน อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้คู่ความสามารถตกลงกันได้

ทั้งนี้จะต้องระวังไม่ทำตนเป็นตัวแทนของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลาง ปราศจากอคติ อยู่ในศีลธรรมอันดี ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจิตสำนึก ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความรอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเข้าใจในระบบงานไกล่เกลี่ย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการและคู่ความเป็นสำคัญ มุ่งถึงประโยชน์

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com