พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 เมษายน 2557 :: 10:04:42 am 128979

12 พ.ค. ผู้โดยสารรถขนส่งประจำทาง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย

12 พ.ค. ผู้โดยสารรถขนส่งประจำทาง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย และต้องไม่ทำ 9 ข้อห้าม

ประเทศไทย – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (11 เม.ย.57) กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กฎกระทรวง มี 4 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (12 พฤษภาคม 2557)

ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

ข้อ 3 ผู้โดยสารรถสำหรับการขนส่งประจำทางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร ดังต่อไปนี้
(1) ไม่สูบบุหรี่หรือสิ่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
(2) ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว ส่งเสียงอื้ออึง หรือกระทำการใด ๆในลักษณะที่ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น
(3) ไม่โดยสารนอกตัวรถ หรือห้อยโหน หรือยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกตัวรถ ทั้งนี้ เมื่อผู้ประจำรถได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วไม่ยอมปฏิบัติตาม
(4) ไม่นำสิ่งของที่มีกลิ่นแรงอันอาจก่อความรำคาญแก่ผู้อื่นขึ้นบนรถ เว้นแต่จะได้จัดเก็บให้มิดชิดโดยปราศจากกลิ่นนั้น
(5) ไม่นำดอกไม้เพลิง ลูกระเบิด วัตถุระเบิด หรือวัตถุกัดกร่อนขึ้นบนรถ
(6) ไม่บ้วน หรือถ่มน้ำลาย น้ำหมาก หรือเสมหะ สั่งน้ำมูก ถ่ายสิ่งปฏิกูล หรือเท หรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนรถ ณ ที่ซึ่งมิได้จัดไว้เพื่อการนั้น
(7) ไม่ลงจากรถนอกบริเวณที่มีเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง
(8) ไม่ดื่มสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
(9) ไม่กระทำการลามกอนาจาร
(10) รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง

ข้อ 4 ผู้โดยสารรถสำหรับการขนส่งไม่ประจำทางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสารตามข้อ 3 (1) (3) (5) (8) (9) และ (10)

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2557
พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ที่มา :  matichon

Photo : Internet   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com