พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 กรกฎาคม 2557 :: 03:07:42 am 138953

กองทัพเรือ จัดบรรยายพิเศษพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

กองทัพเรือ จัดบรรยายพิเศษด้านการจัดการความรู้แก่กำลัง พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

สัตหีบ-วานนี้ (17 ก.ค.57) พล.ร.ต.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดการองค์ความรู้ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง การจัดการความรู้และบทบาทของกำลังพลในการจัดการความรู้ขององค์กร ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้อำนวยการกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยากร และบุคลากรด้านการจัดการความรู้ ร่วมเปิดการบรรยายฯ

 

ตามแนวทางและแผนการจัดการความรู้ของ กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรง กองทัพเรือ ดำเนินการตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กองทัพเรือ พ.ศ.2557 – 2560 ซึ่งเป็นแผนระยะ 4 ปี มียุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาองค์ประกอบในการจัดการความรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ การพัฒนาคน การพัฒนากระบวนการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในส่วนของฐานทัพเรือสัตหีบ นั้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของฐานทัพเรือสัตหีบ และดำเนินการตามแม่บทแผนดังกล่าว โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรด้านการจัดการความรู้ของหน่วย มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ พร้อมกับสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำและบันทึกองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน จัดเก็บในระบบสารสนเทศของ กองทัพเรือ ได้

 

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

 

ซึ่งการจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในการจัดการความรู้เป็นผู้บรรยายพิเศษ ได้แก่ น.ท.ปฏิกรณ์ หอมสวัสดิ์ หัวหน้านายช่างโรงงานปรับซ่อมที่ 2 แผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และ น.ต.หญิง กันทิมา ชะระภิญโญ หัวหน้าห้องปรับบรรยากาศ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นวิทยากรบรรยาย

 

พล.ร.ต.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ กล่าวว่า การจัดการความรู้นับว่าเป็นกระบวนการพัฒนาระบบราชการอย่างหนึ่ง ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย ให้ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประโยชน์จากการจัดการความรู้ จะช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกหน่วยงานจะต้องส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ และให้ความร่วมมือในการดำเนินการอย่างจริงจัง ในส่วนของฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เริ่มดำเนินกระบวนการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 7 นับว่าบุคลากรในฐานทัพเรือสัตหีบ มีความคุ้นเคยกับการจัดการความรู้เป็นอย่างดี และมีการพัฒนาตามลำดับ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com