พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
31 กรกฎาคม 2557 :: 03:07:52 am 139931

เมืองพัทยาเปิดโครงการรักษ์ สุขภาพ เมืองพัทยา

เปิดโครงการรักษ์ สุขภาพ เมืองพัทยา เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น สำหรับผู้พิการในเขตเมืองพัทยากว่า 400 คน เพื่อจะได้สามารถทำการรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (29 ก.ค. 57) เมื่อเวลา 09.00 น.นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย รองประธานสภาเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธ์ ผอ.ส่วนสร้างเสริม สุขภาพ เมืองพัทยา ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรักษ์ สุขภาพ เมืองพัทยา สำหรับผู้พิการ ในเขต เมืองพัทยา กว่า 400 คน

 

ในวันนี้เป็นการตรวจคัดกรองโรคในเบื้องต้น “เนืองจากในสภาพสังคมปัจจุบันนี้ ปัญหาโรคเรื้อรังที่สำคัญ ได้แก่โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัญหา สุขภาพ ที่ประชาชนไทยมีความเสี่ยงต่อความเป็นโรคมากขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนต้องเผชิญปัญหา สุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จากการประกอบอาชีพที่ต้องแข่งขันกับเวลา สภาพเศรษฐกิจครอบครัว และมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ ของตนเองโดยไม่รู้ตัวตลอดจนมีพฤติกรรม สุขภาพ ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการตรวจ สุขภาพ ประจำปี จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะสามารถตรวจความผิดปกติของร่างกายในระยะเริ่มแรกได้

 

สุขภาพ สุขภาพ

 

ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันไม่ให้โรคลุกลามต่อไปได้ อันเป็นการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติ ประกอบกับตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงหลักประกัน สุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน กำหนดไว้ว่าคนพิการต้องได้รับการส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้พิการในด้านต่างๆ ร้อยละ 80 ดังนั้น ผู้พิการถือว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการได้รับการดูแลครบ 4 มิติ คือการป้องกันควบคุมโรคการฟื้นฟูสภาพการดูแลด้านจิตใจสังคม เศรษฐกิจ การจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมให้ผู้พิการอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กองทุนหลักประกัน สุขภาพ เมืองพัทยา ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตรวจ สุขภาพ ประจำปีจึงได้จัดทำโครงการรักษ์ สุขภาพ เมืองพัทยาโดยคัดกรอง สุขภาพ ประชาชนในชุมชน ข้าราชการลูกจ้างเมืองพัทยา ตลอดจนพระภิกษุ สามเณร และผู้พิการในเขตเมืองพัทยา จำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,300 คน ทำการตรวจโดยโรงพยาบาลเมืองพัทยา ยาวไปจนถึงวันที่ 1 ส.ค. 2014 “ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตรวจสำหรับผู้ที่พิการแขน-ขา” ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ จำนวนประมาณ 230 คน เพื่อให้คนพิการได้ป้องกันและได้รับการดูแล สุขภาพ ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างทั่วถึง และได้รับโอการในการเข้าถึงบริการและการดูแลส่งต่อรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งดำเนินโครงการนวัตกรรมการสร้างเสริม สุขภาพ อย่างยั่งยืน

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com