พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 กรกฎาคม 2557 :: 07:07:19 am 138823

NIDA ร่วมTCEB เตรียมผู้ประกอบการ จัด MICE แข่ง AEC

ผู้ประกอบการเมืองพัทยาตื่นตัว แห่ร่วมสัมมนา หวังต่อยอดธุรกิจมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรม MICE หลัง NIDA จับมือกับ TCEB ยกทีมผู้เชี่ยวชาญชี้แนะ เผยพัทยามีแนวโน้มที่ดีสู่การเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมของนักธุรกิจ นักลงทุน เดินทางเข้ามาจัดงานประชุม สัมมนา แสดงสินค้าขนาดใหญ่

พัทยา-วานนี้ (14 ก.ค. 57) เมื่อเวลา 11:00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา โอกาสต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรมไมซ์ ( MICE ) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมด้วยผศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร หัวหน้าโครงการฯ และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ท่ามกลางผู้ประกอบการ และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ที่ โรงแรมอมารี ออคิด พัทยา

 

4 3

 

โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA ) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ( TCEB ) จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นโครงการซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายในเครือข่าย และระหว่างเครือข่าย อันเป็นการสร้าง และส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม เพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการ การจัดการประชุม และนิทรรศการนานาชาติ ในเขต 77 จังหวัด ตามภูมิภาคต่างๆ ให้มีศักยภาพพร้อมรองรับ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี ( เมืองพัทยา ) ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต ในลักษณะการอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ด้วยมุ่งหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถ และถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมสร้างแนวทางในการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมในระดับประเทศต่อไป

 

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า “การประชุมในคราวนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล Flagship Project ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังคงขาดความชัดเจนของกรอบทิศทางนโยบาย และกลไก การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมสามารถรองรับการจัดงานประชุม สัมมนา นิทรรศการ และงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ได้ เพื่อให้ทันต่อการเข้าสู่การแข่งขันทางด้านการค้าในยุค AEC ที่ทุกประเทศในเขตอาเซียนจะมีเสรีในการเดินทาง ลงทุนมากขึ้น พื้นที่ของเราจึงต้องพร้อมทุกด้าน เพื่อให้ต่างชาติเห็นสมควรที่จะเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ของเรา ซึ่งรายได้ที่จะได้รับมีอัตราสูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวปกติที่ใช้จ่ายต่อคน คนละ 3,000 บาท แต่กลุ่มนักธุรกิจ หรือนักลงทุน รวมทั้งผู้แทนบริษัทต่างๆ ที่เดินทางเข้ามาในกลุ่มของอุตสาหกรรมไมซ์นั้นมีรายจ่ายต่อคนถึง 10,000 บาท จุดนี้เองที่จะทำเศรษฐกิจในประเทศของเรามีรายได้เพิ่มขึ้น”

 

5 6

 

ขณะที่คุณจุฑารัตน์ ธาราไชย ฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ( TCEB ) เผยว่า “ในยุค AEC ความเสรีทั้งทางด้านการเดินทาง ท่องเที่ยว การลงทุนย่อมมีมากขึ้น ในแง่การการประกอบอุตสาหกรรมไมซ์จากการที่เราส่งเสริม และผลักดันเมืองพัทยามาโดยตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมา เรามองว่าเมืองพัทยาเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ ด้วยการเป็นเมืองท่องเที่ยว มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีโรงแรมระดับห้าดาวไว้บริการ ซึ่งเราต้องหันกลับมามองว่าเราจะเป็นตัวเลือกให้กับอาเซียนได้ไหม ไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นที่มีความต้องการเข้ามาจัด นิทรรศการ การประชุม หรือการแสดงสินค้าขนาดใหญ่ เราต้องตั้งคำถามว่าเรามีความพร้อมหรือยัง ทั้งเรื่องภาษา บุคลากร สถานที่ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โรงแรมระดับ 2-3 ดาว พวกเขาจะทำอย่างไร มีช่องทางไหนที่เข้าจะก้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ได้บ้าง เราจึงต้องเริ่มที่จะพัฒนาตัวเราให้มีขีดความสามารถรองรับ เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งการมีมาตรฐานการในการให้บริการที่ดี จุดนี้แหละที่เราควรคำนึงถึง ซึ่งองค์กรของเราเองพร้อมที่จะสนับสนุนเมืองพัทยาให้กลายเป็น MICE City ในอนาคต”

 

7

 

ทั้งนี้จะเห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้นแน่นอน และจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของภาคการท่องเที่ยว และบริการของประเทศ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มปกติ 2-3 เท่า แต่ขณะเดียวกันความคาดหวังของพวกเขาที่เดินทางเข้ามาประชุม สัมมนา หรือแม้แต่ชมการจัดแสดงสินค้าต้องการส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพให้กับองค์กรที่ตนเองสังกัด ทำให้เกิดการลงทุน การติดต่อทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายมากยิ่งขึ้น สร้างมูลค่าของเงินที่จะสะพัดในพื้นที่เมืองพัทยาให้เพิ่มขึ้นได้อีก ผู้ประกอบเองจึงความตื่นตัว และหันมาพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ที่จะแพร่เข้ามาในประเทศมากยิ่งขึ้นในยุคของ AEC

ข่าวที่ผ่านมา

Reporter : วรัญญา ทองรอด   Photo : วรัญญา ทองรอด   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com