พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 กันยายน 2557 :: 01:09:10 am 142476

หนองปรือจัด อบรม พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการชุมชน

เทศบาลเมืองหนองปรือจัดกิจกรรม อบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่คณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 3 เพื่อเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลคนในชุมชน

พัทยา – เมื่อเร็วๆ นี้ (10 ก.ย.57) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมอิสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายอำเภอบางละมุง ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม อบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่คณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 3 โดยมีนายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ทั้ง 44 ชุมชน เข้าร่วม อบรม อย่างพร้อมเพรียง

 

เนื่องด้วยคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองหนองปรือ รุ่นที่ 2 ได้หมดวาระในวันที่ 18 มิ.ย. 57 ตามระเบียบเทศบาลเมืองหนองปรือ ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553 ข้อ 22 เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมชุมชน ให้เทศบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันครบวาระ

 

 3  4

 

นายมาย นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวว่า เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกคณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 3 จำนวน 44 ชุมชน ปรากฏว่าไม่ต้องมีการเลือกคณะกรรมการชุมชนจำนวน 35 ชุมชน และต้องจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการชุมชน จำนวน 9 ชุมชน แต่เนื่องจากได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 7/2557 ลงวันที่ 22 พ.ค. 57 ห้ามชุมนุมทางการเมือง จึงได้ชะลอการเลือก จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงและเทศบาลเมืองหนองปรือได้ประกาศแต่งตั้งให้คณะกรรมการชุมชนชุดเดิมรักษาการจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่

 

สำหรับการจัด อบรม ปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองหนองปรือ รุ่นที่ 3 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ในการทำงานเพื่อชุมชน ให้เกิดการประสานงาน และส่งเสริมการทำงานทุกภาคส่วนของชุมชนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีความปรองดอง เกิดความสามัคคีในชุมชน และยังเป็นการให้คณะกรรมการชุมชนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม คิด ค้น ดูแล รักษา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภายในชุมน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com