พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 ตุลาคม 2557 :: 13:10:15 pm 145699

เร่งพัฒนา ภาษาอังกฤษ แก้จุดบอดการท่องเที่ยวอาเซียน

ประเทศไทยมีภูมิประเทศ ทรัพยากร วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น พร้อมอวดสู่สายตาชาวโลกในธุรกิจท่องเที่ยว  โดยเฉพาะการเปิดเสรีในยุคอาเซียนที่กำลังจะถึง แต่อาเซียนจะสร้างโอกาสหรือความเสียเปรียบ ขึ้นอยู่กับอาวุธสำคัญ นั่นคือทักษะในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ของคนไทย

เราคงได้ยินคำว่า “ อาเซียน ” หรือ “ AEC ” และ “ การเตรียมตัวรับมือสู่อาเซียน ” กันมาสักระยะใหญ่แล้ว ความตื่นตัวและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคอาเซียนนี้เป็นสิ่งที่ทุกประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนกำลังต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะยุคใหม่ของความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนี้ ผู้ที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ก็จะได้ประโยชน์จากความร่วมมือดังกล่าว แต่ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัว ไม่สามารถดึงเอกลักษณ์ของประเทศตน มาใช้ หรือขาดความตระหนักรู้กับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น ก็จะเสียโอกาสหรือไม่สามารถแข่งขัน ในสังคมที่เปิดกว้างและมีคู่แข่งจำนวนมากภายใต้การเปิดเสรีด้านธุรกิจและการบริการทุกแขนงได้

 

AEC

 

ในกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายความว่าประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ ภาษาอังกฤษ มากขึ้นนอกเหนือจากการใช้ภาษาประจำชาติหรือภาษาประจำท้องถิ่นของตนเอง แต่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ( TDRI ) ได้เปิดเผยบทความทางวิชาการเรื่องความท้าทายของแรงงานไทย เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ว่าประเทศไทยอยู่ในสภาพเสียเปรียบหลายประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมโดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมทั้งภาษาอื่นจากนักท่องเที่ยวนอกอาเซียน ขณะเดียวกันค่าจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านยังมีค่าจ้างต่ำกว่าประเทศไทยมาก โอกาสที่แรงงานต่างชาติจะเข้ามาแย่งงานคนไทยทำจึงมีสูง ทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนแรงงานอีกเป็นจำนวนมาก

 

ภาษาอังกฤษ 42

 

โดยเฉพาะการขาดความพร้อมในทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลในการสื่อสารนั้นดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ไม่น้อย แม้จะมีการเร่งพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มและสาขาอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะภาษาของประเทศเพื่อนบ้านกันอยู่ก็ตาม ปัญหาในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ของคนไทยอาจจะเกิดจากการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสอนไวยากรณ์ มาเป็นอันดับแรก ทำให้ผู้เรียนรู้สึกยาก ไม่สนุก และไม่ได้สอนทักษะการสื่อสารให้ครบทุกด้านไป พร้อมๆ กัน และยังมีอีกหนึ่งสาเหตุใหญ่ที่เป็นสิ่งขัดขวางความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ของคนไทย ซึ่งคือ ความกลัว ..กลัวเจ้าของภาษา กลัวชาวต่างชาติ กลัวผิด กลัวอาย ซึ่งถ้าคนไทยขจัดความกลัวและเพิ่มความมั่นใจให้ตนเองได้ เราก็มีความหวังที่จะพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ของเราให้พร้อมรับมือยุคอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี พ.ศ.2558 นี้ได้ เพราะหัวใจสำคัญในการสื่อสารคือการสื่อสารได้เป็นที่เข้าใจ ตรงประเด็น และไม่ผิดความหมาย โดยอาจใช้ภาษาที่ง่าย ไม่ซับซ้อน หรือไม่จำเป็นต้องมีความรู้ไวยากรณ์ในระดับลึก โดยเฉพาะทักษะการพูด ซึ่งถ้าคนไทยหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่างๆ ก็จะช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ของตนได้แน่นอน

 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

 

นอกจากการเรียนตามหลักสูตรการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ในสถาบันสอนภาษาต่างๆ มากมายแล้ว อีกหนึ่งวิธีการใหญ่ที่ไม่เสียสตางค์และไม่สร้างภาระให้กับผู้เรียน ทั้งอาจยังทำให้เกิดความสนุกในการเรียนรู้ได้ นั่นคือการเรียนรู้แบบธรรมชาติ หรือเรียกเป็นภาษาวิชาการว่า การเรียนรู้แบบองค์รวม (Whole Language) ซึ่งคือการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติตามชีวิตจริง โดยบูรณาการทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมกันอย่างมีความหมาย ซึ่งเราสามารถประยุกต์หลักการนี้เข้ากับชีวิตประจำวันของเราได้ โดยเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ จากสิ่งต่างๆ รอบตัว และหัดสื่อสาร ภาษาอังกฤษ อย่างมีจุดมุ่งหมาย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการ ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ อ่านฉลาก ป้ายประกาศต่างๆ พูดกับชาวต่างชาติ หรือหัดพูดกับเพื่อนๆ ด้วยกันเอง ก็จะเป็นตัวช่วยให้คนไทยฝึก ภาษาอังกฤษ ได้ไม่ยาก โดยเฉพาะผู้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว เช่น เกาะพีพี หาดพัทยา หาดบางแสน ฯลฯ ยิ่งมีโอกาสฝึกฝนการใช้ ภาษาอังกฤษ ของตนได้มากขึ้น เช่น การช่วยให้ข้อมูลสถานที่ต่างๆ , การบอกเส้นทาง , แนะนำร้านอาหารหรือที่พัก ฯ ที่สำคัญงานในสายการท่องเที่ยว มีข้อตกลงอาเซียนครอบคลุมตำแหน่งงานมากมายที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการจัดการและบริการ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม และปัจจุบันมี website ที่สอน ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้เรียนรู้กันได้ฟรีๆ เช่น www.engjang.com , thai.langhub.com และควรฝึกฝนทักษะการฟังควบคู่ไปพร้อมกันด้วย ซึ่งมี website ที่สามารถเข้าไปฝึกทักษะการฟังได้โดยเฉพาะ เช่น www.learnenglishfeelgood.com , www.bbc.co.uk , http://www.eslpod.com ทั้งนี้ผู้เรียนควรมีความตั้งใจจริง จัดสภาพแวดล้อมของตนให้เหมาะกับการฝึกฝน จนเกิดความมั่นใจ สามารถคิดและสื่อสารเป็น ภาษาอังกฤษ ได้

 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

 

การเปิดเสรีบริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้กรอบอาเซียน ทำให้มีความเป็นไปได้สูงว่าแนวโน้มการแข่งขันในอนาคตจะยิ่งทวีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น อย่างแน่นอน เพราะมีการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทยด้วยการถือครองสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มมากขึ้น จากคู่แข่งทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาด การให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามแนวโน้มมูลค่าเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน หากคนไทยไม่เร่งพัฒนาตนเองและปรับตัวให้เข้ากับยุคอาเซียนแล้ว การเปิดเสรีภายใต้ ประชาคมนี้ก็จะทำให้เราตกเป็นผู้เสียเปรียบอย่างแน่นอน

 

ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระบุว่าแหล่งท่องเที่ยว ที่ชาวต่างชาตินิยม 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
อันดับที่ 1 คือ หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
อันดับที่ 2 เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎรธานี
อันดับที่ 3 หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

 

10

 

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มอาเซียนกับปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา ท่องเที่ยวในประเทศไทย ปรากฏเป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่งเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ( ข้อมูลจากปี พ.ศ.2555 ) ดังนั้นหากประเทศไทย จะผงาดอยู่บนเวทีเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสวยงาม เราจำเป็นต้องมีความพร้อมรับมือในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะความพร้อมด้านภาษาเพื่อเป็นประตูสู่การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และสร้างประโยชน์สูงสุด จากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนได้โดยไม่สูญเสียโอกาสที่ดีไปอย่างน่าเสียดาย

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com