พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 ธันวาคม 2557 :: 09:12:20 am 149655

ปลากะตัก พระราชทาน จากทะเล สู่ดอย

ปลากะตักแห้งพระราชทาน จาก "ทะเลอ่าวไทยรูปตัว ก. สู่ ดอย" โครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองทัพเรือ รวมพลัง กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 สมาคมการประมงจังหวัดตราด สมาคมการประมงจัดหวัดสมุทรสาคร สมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม สมาคมประมงสมุทรสงคราม สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด สมาคมประมงระยอง สมาคมประมงสมุทรปราการ น้อมเกล้าฯถวาย ปลากะตัก และปลาทูแห้ง เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาริ ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ผู้บัญชาการทหารเรือ อนุมัติสนับสนุนกำลังพล ยานพาหนะ มอบหมายให้ ทัพเรือภาคที่ 1 เตรียมเคลื่อนพล จากทะเลอ่าวไทยสู่ชาวดอย ส่งมอบ ปลากะตัก – ปลาทูแห้ง พระราชทาน

 

จากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา พระองค์ท่านทรงพบเห็นพสกนิกรที่เป็นโรคขาดสารไอโอดีนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะภาคเหนือที่ห่างไกลความเจริญ พระองค์ได้ทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้ทรงจัดตั้งโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนขึ้นมา โดยได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินโครงการในเบื้องต้น จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงดำเนินการโครงการต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรทำประมง ปลากะตัก จังหวัดตราด ได้ติดตามข่าวสารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งโครงการนี้ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย นายสุรพงษ์ อินทรประเสริฐ ประธานกลุ่ม ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 จ.ตราด จึงได้ปรึกษาหารือในกลุ่มผู้ประกอบการประมง ปลากะตัก จังหวัดตราด ทำเรื่องทูลเกล้าถวาย ปลากะตัก ผ่านกรมประมง ช่วยดำเนินการขนส่งไปยังพื้นที่ตามที่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานต่อไป ซึ่งต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน ปลากะตัก แห้ง ที่ทางกลุ่มประมงได้น้อมเกล้าฯ ถวายให้กับสำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ ที่อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ น้อมเกล้าฯ ถวาย ปลากะตัก เพื่อเสด็จโดยพระราชกุศลโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

 

003 004

 

นายสุรพงษ์ อินทรประเสริฐ ประธานกลุ่ม ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า โครงการน้อมเกล้าฯ ถวาย ปลากะตัก ได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และปี พ.ศ.2540 เว้น 1 ปี เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอธิบดีกรมประมง จึงไม่มีผู้ดำเนินการให้ จนปี พ.ศ.2541 ได้ความอนุเคราะห์จาก กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ได้สนับสนุนกำลังพล ยานพาหนะ ขนส่ง ปลากะตัก แห้งพระราชทาน ไปส่งมอบ และเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึงต่อมาเมื่อ กองทัพเรือ เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการ จนเกิดความสะดวก สบาย เป็นปรึกแผ่น เกิดพลังสามัคคีมากขึ้น ได้มีกลุ่มประมงจำนวนมากเข้าร่วม”โครงการน้อมเกล้าฯถวาย ปลากะตัก แห้ง เพื่อเสด็จโดยพระราชกุศล โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” อย่างต่อเนื่อง และยังได้เพิ่มปริมาณ ปลากะตัก แห้งมากขึ้นทุกๆ ปี จนสามารถนำไปส่งมอบให้กับ จังหวัดตาก อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน อำเภอแม่แจ่ม ศบอ.กัลยานิวัฒนา ศบอ.สบเมย ศบอ.แม่เสะเรียง สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สพท.เชียงใหม่ เขต 5 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กก.ตชด.ที่ 33 เชียงใหม่ กก.ตชด.ที่ 32 จังหวัดพะเยา สพท.กศน. แพร่-น่าน กก.ตชด.ที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี และ กก.ตชด.ที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง กองทัพเรือโดย ผู้บัญชาการทหารเรือ จะต้องดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบใต้ฝ่าละอองพระบาท ของพระราชทานวโรกาส นำคณะ เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมเกล้าฯถวายสิ่งของ มีจำนวน ปลากะตัก แห้ง 19,000 กิโลกรัม ปลาทูแห้ง 18,000 กิโลกรัม น้ำพริก ปลากะตัก 230 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 15,000 กระป๋อง น้ำปลาขวด 100 โหล และเกลือไอโอดีน 2,400 กิโลกรัม

 

พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารเรือ ทุกสมัยได้ให้ความสำคัญในโครงการนี้อย่างมาก ซึ่งในปีนี้ เป็นปีที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 60 พรรษา พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้อนุมัติงบประมาณ ยานพาหนะ และมอบหมายให้มีผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมเดินทางไปส่งมอบปลากะตักแห้ง-ปลาทูแห้ง พระราชทาน และอื่น ๆ ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้แล้ว ร่วมกับ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมการขนส่งทหารเรือ และกลุ่มสมาคมการประมง ทั้ง 7 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 มกราคม 2558 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานนอก กองทัพเรือ คือ กลุ่มในเครือบริษัทโกล์ว พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมกิจกรรมน้อมเกล้าฯในการบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบให้กับนักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ ซึ่ง เมื่อปี พ.ศ.2556 พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน และปี พ.ศ.2557 พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้เชิญสมาคมการประมงสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการน้อมเกล้าฯถวายปลาทูแห้ง และได้มี สมาคมประมงสมุทรสงคราม สมาคมประมงเรือลากคู่ สมุทรสงคราม และสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ได้เข้าร่วมด้วย โดยได้ถวาย ปลากะตัก แห้ง ปลาทูแห้ง น้ำพริก ปลากะตัก น้ำปลา ในโครงการปลากะตักแห้งพระราชทาน จนก่อให้เกิดพลังสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน สืบต่อไปอย่างยั่งยืน

 

005 006

 

และกล่าวอีกว่า ปีนี้เป็นปีมหามงคลยิ่ง ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีประชนมายุ 60 พรรษา กองทัพเรือ กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 กลุ่มสมาคมการประมง จ.ตราด จ.ระยอง จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม กลุ่มในเครือบริษัทโกล์ว พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ยึดถือการปฏิบัติเพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระเมตตา กรุณาแด่พสกนิกร ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้พ้นจากโรคขาดสารไอโอดีน และเสริมสร้างสารไอโอดีให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com