พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 ธันวาคม 2557 :: 07:12:39 am 149345

วัน รัฐธรรมนูญ…วันแห่งประชาธิปไตย

วันรัฐธรรมนูญตรงกับ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้พระราชทาน รัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรเพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยมีความมุ่งหวังที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตย อันหมายถึงระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ให้เกิดขึ้น ประชาชนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง และรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพของตนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประชาธิปไตยจึงจะเบ่งบานได้สมกับความเป็นระบอบประชาธิปไตย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองโดยมีอำนาจสูงสุดรวมอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ มาช้านาน โดยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย กระทั่งเกิดการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ โดยมีความมุ่งหวังที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตย และมี รัฐธรรมนูญ เป็นหลักในการปกครองประเทศ

 

คำว่า “ประชาธิปไตย” ประกอบด้วยคำว่า “ประชา” หมายถึงหมู่คน คือปวงชน กับคำว่า “อธิปไตย”  หมายถึงความเป็นใหญ่ คำว่า “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง “ความเป็นใหญ่ของปวงชน”

 

รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ

 

ระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึงระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ ดังนั้นการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยก็คือ การปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ผู้ปกครองประเทศที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เป็นเพียงตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชน สำหรับประเทศไทยแม้ลักษณะการปกครองจะเปลี่ยนมาเป็นแบบประชาธิปไตยแล้ว แต่ก็ยังคงถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ เป็นสถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์ การปฏิบัติราชการต่างๆ จะต้องมีกรรมการราษฎรผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้ สถาบันที่เกิดใหม่คือ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายต่างๆ ซึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แล้วจึงมีผลบังคับใช้ได้ เหตุนี้ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดในทางการเมือง ส่วนการใช้อำนาจตุลาการยังคงให้ศาลยุติธรรมที่มีอยู่แล้วพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายได้ตามเดิม

 

คำว่า “ รัฐธรรมนูญ ” ประกอบด้วยคำว่า “รัฐ” หมายถึงบ้านเมืองหรือแผ่นดิน กับคำว่า “ธรรมนูญ” หมายถึงกฎหมายว่าด้วยระเบียบการ รัฐธรรมนูญ จึงหมายถึงกฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองแผ่นดินหรือรัฐ วันรัฐธรรมนูญตรงกับ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้พระราชทาน รัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรเพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งก่อนหน้านั้น ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕  ได้มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ ชั่วคราวเรียกว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว” สาระสำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ได้แก่ การที่กำหนดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลาย การใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคล คณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรดังนี้ คือ

 

๑. พระมหากษัตริย์
๒. สภาผู้แทนราษฎร
๓. คณะกรรมการราษฎร
๔. ศาล

 

รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ

 

รัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระสำคัญหลายประการ อาทิ ได้เปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นการปกครองแบบรัฐสภา ทั้งนี้เนื่องจาก รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง คณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทน รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมิได้ใช้แต่เพียงอำนาจนิติบัญญัติเท่านั้น แต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นั้นได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรนั้นสามารถกระทำได้สำเร็จ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร ไม่อยากให้มีการสูญเสียเลือดเนื้อและความเสียหายแก่บ้านเมืองเกิดขึ้น และด้วยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว พระองค์จึงไม่ทรงขัดความปรารถนาของคณะราษฎรที่ได้กราบบังคมทูลเชิญเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้ รัฐธรรมนูญ โดยในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ได้ทรงพระราชทาน รัฐธรรมนูญ ฉบับถาวร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

 

รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ

 

นับเป็นเวลา ๘๒ ปีแล้ว ที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อทุกฝ่ายในบ้านเมืองของเราได้ร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้อำนาจสูงสุดมาอยู่ที่ประชาชน พวกเราในฐานะประชาชนชาวไทยควรจะตระหนักถึงความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญนี้ โดยการทำในหน้าที่ในฐานะประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ การที่ประชาชนจะมีความเป็นใหญ่ได้นั้น เราก็ต้องรู้จัก “สิทธิและหน้าที่ของมนุษยชน” อันเป็นสิทธิและหน้าที่ตามธรรมชาติของทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องมี  ซึ่งการตระหนักในสิทธิและหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์นี้จะส่งผลให้เรารับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนมนุษย์ และต่อสังคม โดยไม่คิดว่าเป็นหน้าที่หรือภาระของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่เพียงอย่างเดียว ประชาชนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง และรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประชาธิปไตยจึงจะเบ่งบานได้สมกับความเป็นระบอบประชาธิปไตย

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com