พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 กุมภาพันธ์ 2558 :: 09:02:47 am 153574

พัทยา สมดุล สู่ พัทยา ยั่งยืน

หาดพัทยาเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามประกาศ พ.ศ.2532 ความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่พัทยามีอยู่นั้นคือเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและสร้างวิถีชีวิตที่เป็นสุขให้กับชาวเมืองพัทยามาช้านาน หากพัทยาได้รับการพัฒนาไปอย่าง รู้คุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่อย่างแท้จริง และมีความ พอเพียง อยู่ในหัวใจเสมอ การพัฒนาก็จะไม่ข้ามเส้นไปสู่การเอาเปรียบ เบียดเบียน และการทำลายของดีที่มีอยู่แต่เดิม พัทยาก็จะคงความอุดมสมบูรณ์และความงดงามเช่นนี้ได้ตลอดไป

เมื่อต้นปี 2556 นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาได้เปิดเผยถึงแผนการบริหารราชการเมืองพัทยาใน 4 ปี เพื่อรองรับการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ภายในปี 2558 ว่าจะอยู่ภายใต้วาระ พัทยาสมดุลสู่พัทยายั่งยืน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการพัฒนา พัทยา-เกาะล้านให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลุ่มนโยบายไว้ 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวัฒนธรรม โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ให้คนมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวรับภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยเสี่ยงจากประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป

 

 11 55

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น เป็นหลักที่มีความเป็นสากล ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ที่สำคัญเป็นหลักที่จะทำให้เราพวกเราทุกคนมีความเจริญ ไม่ตกต่ำ ไม่ขาดแคลน และมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านเน้นให้เราเข้าใจถึงคำว่าเศรษฐกิจ พอเพียง ในความหมายที่ว่า ให้แต่ละคนพอมีพอกิน และให้รู้จักความพอดี ดังพระราชดำรัสที่ว่า

 

“…เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน. พอมีพอกินก็แปลว่าเศรษฐกิจ พอเพียง นั่นเอง. ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้. ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี…”

 

“ให้ พอเพียง นี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ. แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ. อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบ พอเพียง .”

 

พระองค์ท่านทรงสอนให้เรารู้จักความพอดี คือมีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย เราก็จะไม่แก่งแย่ง ทำลายคนอื่นหรือทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของตัวเอง แต่เราจะเกื้อกูล แบ่งปัน ซึ่งจะทำให้เรารอดไปด้วยกันทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และมนุษย์ โดยแผนพัฒนาพัทยาทั้งสี่ด้านนั้น มีใจความสำคัญดังนี้

 

แผนการพัฒนากลุ่มนโยบายที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ เน้นการร่วมคิดร่วมทำ เติมเต็มจุดแข็งของเอกลักษณ์เมืองพัทยา เช่น ชายหาด เกาะต่างๆ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้น และจะสร้างพัทยาให้เป็นศูนย์กลางส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนา การแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ จัดทำแผนแม่บทการจราจรเชื่อมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ (สนามบินสุวรรณภูมิ-พัทยา)

 

55 44

 

แผนการพัฒนากลุ่มนโยบายที่ 2 ด้านสังคม ยึดหลัก “สังคมชั้นนำ พลเมืองสามัคคี” ตั้งเป้า สู้งาน มอบความสุขให้ชาวพัทยา-เกาะล้าน กว่า 108,804 คน เปิดโครงการพัทยา วันคลาส (Pattaya 1 class) กับบริการมิตรภาพ ส่งเสริมให้เมืองพัทยาสงบปลอดภัยทั้งในและนอกบ้าน 24 ชั่วโมง

 

และจะมีการจัดทีมเคลื่อนที่ โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ หรือ ศอท. ทั่วถึงทุกพื้นที่ 7 วัน 24 ชั่วโมง และเร่งพัฒนาคอลเซ็นเตอร์ 1337 และโรงพยาบาลเมืองพัทยา ราคารัฐบาล ได้มาตรฐาน ที่มี 20,000 เตียง แพทย์พยาบาล พร้อม 356 อัตรา

 

แผนพัฒนากลุ่มนโยบายที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เน้นการนำพาเมืองพัทยา-เกาะล้าน สู่การใช้พลังงานสะอาดและอนุรักษ์พลังงานอย่างรู้คุณค่า เช่น รณรงค์กิจกรรม CSR โรงเรียนสีเขียว สนับสนุนส่วนราชการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอดีเซล ไบโอก๊าซ เชลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น หรือ รณรงค์ให้ทุกบ้านมีสวนลอยฟ้า รั้วชายคาผลิตพืชสวนครัว นอกจากนี้จะนำธรรมชาติ หาดสวย น้ำใส สงบ ปลอดภัยคืนให้ทะเลพัทยา ภายใต้แนวคิด Good Beach เตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางแห่งการเดินทางท่องเที่ยวและผู้นำทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เชื่อมโยงความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรมจากประชาคมอาเซียน

 

แผนพัฒนากลุ่มนโยบายที่ 4 ด้านวัฒนธรรม เน้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยจะขยายบทบาทให้ชาวพัทยา ศิลปิน ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมสร้างสรรค์คุณค่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมนำวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกับสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตและถ่ายทำภาพยนตร์ ผลักดันพัทยาขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก เป็นเครือข่ายของเมืองสร้างสรรค์ เป็นต้น

 

66 22

 

หาดพัทยาเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามประกาศ พ.ศ. 2532 …ความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่พัทยามีอยู่นั้นคือเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและสร้างวิถีชีวิตที่เป็นสุขให้กับชาวเมืองพัทยามาช้านาน หากพัทยาได้รับการพัฒนาไปอย่าง รู้คุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่อย่างแท้จริง พัทยาก็จะคงความอุดมสมบูรณ์และความงดงามเช่นนี้ได้ตลอดไป ผู้บริหารเมืองพัทยาจึงได้กำหนดหลักการนำพาเมืองพัทยาสู่ความสมดุล (Balance Up) ด้วย 5 หลัก 7 สร้าง ดังนี้ 5 หลัก ประกอบด้วย 1.หลักนิติธรรม 2.หลักความรู้ 3.หลักร่วมคิดร่วมทำ 4.หลักความรับผิดชอบ 5.หลักความคุ้มค่า 7 สร้าง ประกอบด้วย 1.สร้างศูนย์กลางที่ประชาชน 2.สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 3.สร้างความพึงพอใจของประชาชน 4.สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนงานราชการของประชาชน 5.สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ 6.สร้างนวัตกรรมแบบผสมผสาน การบริหารจัดการเมืองพัทยา 7.สร้างความแข็งแกร่งงานประชาสัมพันธ์ในภารกิจต่างๆ ..ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ชาวพัทยาต้องมีความ พอเพียง อยู่ในหัวใจและอยู่ในความคิดก่อนจะลงมือทำสิ่งต่างๆ เสมอ เพื่อไม่ให้การพัฒนาข้ามเส้นไปสู่การ เอาเปรียบ เบียดเบียน และการทำลายของดีที่มีอยู่แต่เดิม ดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า

 

“คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด – อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ – มีความคิดว่าต้องทำอะไรต้อง พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียง นี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหรา ก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น. ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็ พอเพียง ทำอะไรก็ พอเพียง ปฏิบัติตนก็ พอเพียง .”

Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com