พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 มีนาคม 2558 :: 06:03:42 am 158420

เมืองพัทยาฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

เมืองพัทยาจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน ( อปพร. ) ประจำปี 2558 โดยได้เชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

พัทยา – วานนี้ (23 มี.ค.58) ณ ห้องประชุมฝายป้องกันภัยพิบัติทางบก สถานีดับเพลิงเมืองพัทยา พัทยาใต้ถนนพัทยาสาย 3 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) ประจำปี 2558

 

003 004

 

สืบเนื่องจาก เมืองพัทยา ได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ อาทิ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย การก่อวินาศกรรมภัยจากสงคราม ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมประชาชนในเขตเมืองพัทยา ผู้อาสาสมัครเข้าร่วมในกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดเตรียมกำลังพล การเผยแพร่ความรู้และวิธีป้องกันภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในภายหน้า ทั้งนี้จะใช้เวลาในการดำเนินการ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2558 โดยได้เชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาบรรยายให้ความรู้ ต่อภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ซึ่งจะทำให้การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com