พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 เมษายน 2558 :: 07:04:09 am 161672

พัทยาถกวิสัยทัศน์ทำแผนแม่บทพัฒนาเมือง 10 ปี

เมืองพัทยา ถกวิสัยทัศน์ระดมสมองจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา เมืองพัทยา 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) ตั้งเป้าการเป็นมหานครที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาค เสริมแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว และการลงทุนระดับโลก สมเป็น World Destination

พัทยา – วานนี้ (23 เม.ย.58) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น โดยการเสนอข้อมูล และแสดงวิสัยทัศน์จากคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา เมืองพัทยา ระยะ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2559-2568 ซึ่งถือเป็นการจัดทำครั้งที่ 2 หลังจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว 1 ครั้ง ในระหว่างปี พ.ศ.2553-2563 โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการว่าจ้างจาก เมืองพัทยา เป็นที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการในการจัดทำข้อมูล รวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาและโครงการในด้านต่างๆ เพื่อบรรจุเป็นแผนแม่บทก่อนนำเสนอสู่สภาเมืองพัทยาเพื่อประกาศใช้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนมิถุนายนศกนี้

 

นายอิทธิพล กล่าวว่า ตามระเบียบทางราชการของกระทรวงมหาดไทย ระบุไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนการพัฒนาในระยะ 3 และ 5 ปี เพื่อเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ และกำหนดกรอบการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องต่อแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนของกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ของชาติ แต่ด้วยความที่ เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก ที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผนใน 3 ระดับ คือ ระยะสั้น 3 ปี ระยะกลาง 5 ปี และระยะยาว 10 ปี เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการมุ่งสู่ความสมดุลยั่งยืน และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคและระดับโลก (Tourism City) การบริการเป็นมาตรฐานสากล และพร้อมยกระดับความเป็น World Destination

 

003 004

 

อย่างไรก็ตาม การจัดทำแผนดังกล่าวนอกจากจะเป็นการระดมความคิดเห็น และวิสัยทัศน์การพัฒนาซึ่งต้องล้อไปตามแผน และแนวนโยบายของภาครัฐแล้ว ยังดูองค์ประกอบจากการความต้องการของประชาชน และสังคมซึ่งต้องครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ก่อนนำแผนแม่บทที่รวบรวมไว้มาคัดเลือดเพื่อจัดทำแผนข้อบัญญัติตามงบประมาณในทุกปีงบประมาณ

 

อีกทั้งการหารือดังกล่าวยังเป็นการติดตามผล และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่จัดทำในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า ได้ดำเนินการตามแผนงานหรือไม่ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ของ เมืองพัทยา เพื่อให้เกิดความหลากหลายและสมบูรณ์ทุกด้าน ตามนโยบายของผู้บริหารที่ประกาศไว้ใน 5 หลัก 7 สร้าง 13 ยุทธศาสตร์ 4 นโยบาย ซึ่งจากช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่าจากแผนที่กำหนดไว้ในระยะ 3 ปี มีการดำเนินการไปได้ 47.97% ขณะที่แผน 5 ปี ดำเนินการไปได้ 39.09%

 

นายอิทธิพล กล่าวสรุปว่า เมืองพัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญจึงต้องมุ่งการพัฒนาในทุกด้านอย่างครอบคลุมตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในอีก 10 ปีข้างหน้าคือ การเป็น “มหานครที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว และการลงทุนระดับโลก มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีมาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพรองรับการพัฒนาครอบคลุมทุกมิติ ประชากรในพื้นที่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ และการดำรงชีพที่มั่นคง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน และการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม”

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com