พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 เมษายน 2558 :: 06:04:29 am 159745

เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก เฉลิมพระเกียรติ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 255

ชลบุรี – วานนี้ (2 เม.ย.58) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เขตสุขภาพที่ 6 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก และเยาวชนทั้งหลายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมปฏิบัติสนองงานตามพระราชดำริในมิติด้านสุขภาพอนามัยของ เด็ก และเยาวชนและได้ดำเนินการสำรวจพัฒนาการ เด็ก ปฐมวัยทุก 3 ปี โดยกรมอนามัย ซึ่งในช่วงปี 2542 – 2557 ยังคงพบกลุ่ม เด็ก ที่มีข้อสงสัยล่าช้าด้านพัฒนาการ มีแนวโน้มที่สูงถึงประมาณร้อยละ 30 จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า เพียงร้อยละ 20 ของพ่อแม่ และผู้ดูแลเด็ก ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนของ เด็ก ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ เด็ก ไทยจำนวนมากมีระดับพัฒนาการตามศักยภาพต่ำกว่าที่ควรเป็น

 

นายแพทย์วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในปี 2556 กระทรวงศึกษาธิการ รายงานเด็ก ป.4 ป.6 จำนวนร้อยละ 10 – 15 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และในปี 2557 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งชาติการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ได้รายงานผลการจัดอันดับขัดความสามารถในการแข่งขันพบว่าไทยอยู่ในอันดับที่ 29 จาก 60 ประเทศซึ่งลดลง 2 อันดับจากปี 2556 ในปี 2558 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ 11 ประเด็น และการดูแลสุขภาพประชาชนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตามข้อที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงชีวิตได้กำหนดแผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ 15 ด้าน โดยเฉพาะด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เป็นประเด็นที่ตอบสนองต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นประเด็นสำคัญ ที่ต้องการลดปัจจัยเสี่ยงของสุขภาพตามกลุ่มวัย โดยเฉพาะเด็กกลุ่ม 0 – 5 ปี ให้มีพัฒนาที่สมวัย โดยเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการสนองพระราชดำริ เป็นไปอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน ตอบสนองแผนงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เด็กไทยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องต่อไป

 

003 004

 

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สถานการณ์ดำเนินการสำรวจพัฒนาการ เด็ก ปฐมวัยทุก 3 ปี ยังคงพบกลุ่ม เด็ก ที่มีข้อสงสัยล่าช้าด้านพัฒนากร และมีแนวโน้มที่สูงถึงประมาณร้อยละ 30 และจากการสำรวจร้อยละ 20 ของพ่อแม่และผู้ดูแล เด็ก ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนของ เด็ก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กไทยจำนวนมาก มีระดับพัฒนาการตามศักยภาพ ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

 

นับเป็นนิมิตอันดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายต่างๆ และภาคประชาชนเห็นความสำคัญ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมีประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสนองพระราชดำริ เป็นไปอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืนตอบสอนงแผนงานส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก ต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com