พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 พฤษภาคม 2558 :: 10:05:56 am 164334

ธุรกิจท่องเที่ยว พัทยา รับอาเซียน

การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สนุกสนาน ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เดินทางสะดวก และเป็นเมืองต้นแบบแห่งความพอเพียง คือสิ่งที่ทำให้เมือง พัทยา มั่นใจในการเดินเข้าสู่ประตูแห่งการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC

พัทยา คือเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว ในอนาคตอันใกล้ที่การเปิด AEC กำลังจะ มาถึง ทำให้ พัทยา เป็นที่จับตามอง และ พัทยา เองก็เตรียมพัฒนาตัวเองในทุกๆ ด้าน เพื่อให้มีความพร้อมรับสถานการณ์การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

การคาดการณ์แนวโน้มการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยวเมื่อมีการเปิด AEC คือ จะมีนักท่องเที่ยวสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 10% ซึ่งนอกจาก พัทยา จะเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชนและ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ รวมถึงเร่งพัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว พัทยา ยังคงยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประพฤติปฏิบัติในการบริหารเมือง เพื่อให้ พัทยา สามารถปรับตัวรับภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยเสี่ยงจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จนทำให้ พัทยา เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริงได้ ดังที่นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมือง พัทยา ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า

 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

“ ในการพัฒนาหรือนำพาเมือง พัทยา -เกาะล้าน จะเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติในการบริหารเมืองพร้อมสร้างให้ พัทยา เป็นเมืองต้นแบบแห่งความพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวรับภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยเสี่ยงจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป ”

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมือง พัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท.3 จึงมุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ ดูแลเรื่องน้ำ นำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ ดูแลการจัดการขยะ รวมถึงเรื่องปัญหาการจราจร  ที่ผ่านมาได้มีการเข้าไปดูแลพื้นที่เกาะล้าน โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการน้ำเสีย การใช้น้ำอย่างประหยัด รวมถึงการประหยัดพลังงาน โดยมีเป้าหมายว่าภายในระยะเวลา 5 ปี จะทำให้เกาะล้านเป็นเกาะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดจะช่วยผลักดันให้เมือง พัทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานทั้งมาตรฐานสากลและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เป็นจุดแข็งที่จะเข้าสู่การแข่งขันเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC

 

 pattaya

 

ในขณะเดียวกัน เมือง พัทยา ก็ยังคงวางรูปแบบการพัฒนาให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวที่สนุกสนาน” เช่นเดิม แต่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว และเร่งพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยง และขยายให้เป็นสถานที่รองรับผู้สูงอายุด้วย เพราะประเทศไทย รวมถึงหลายประเทศเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นทุกปี หากสามารถดึงผู้สูงอายุมาท่องเที่ยวที่ พัทยา ได้ ลูก หลาน ก็จะมาเที่ยวด้วย เพราะ พัทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับคนได้ทุกกลุ่มวัย ทั้งคนรุ่นใหม่ กลุ่มครอบครัว และผู้สูงอายุ และด้วยทำเลที่ตั้งของ พัทยา ซึ่งใกล้สนามบิน เดินทางสะดวก มีรถไฟพาดผ่าน อากาศดี มีทะเลที่สวยงาม ทั้งหมดคือจุดเด่นที่ประเทศในอาเซียนไม่มี

 

ดังนั้น หากพัฒนาส่วนนี้จนกลายเป็นจุดเด่นที่ชัดเจน แล้วสร้างเป็นจุดขายดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาให้มากขึ้น หลังจากที่เปิด AEC ก็มั่นใจได้ว่า นักท่องเที่ยวจะเลือกมาเที่ยวเมือง พัทยา มากขึ้น เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งความสนุกสนาน มีความงดงามตามธรรมชาติ มีความปลอดภัย และยังสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ ได้สะดวก เนื่องจากมีถนนที่เชื่อมโยงถึงกัน โดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ พัทยา สามารถเดินทางไปเที่ยวต่อในพื้นที่ใกล้เคียงได้ง่าย หรืออาจจะไปเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วจึงมาเที่ยวต่อที่ พัทยา ก็ได้

 

 3 4

 

ด้วยพื้นฐานทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้ เมือง พัทยา จึงมั่นใจในความพร้อมต่อการเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เพราะเตรียมตัวมาหลายปี และเมือง พัทยา ยังได้รับการผลักดันจาก กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น เมืองแห่งภาพยนตร์ หรือ City of Film อีกด้วย ซึ่งนายอิทธิพล คุณปลื้ม ก็เคยแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ พัทยา จะได้รับการรับรองจากยูเนสโก เพราะปัจจุบัน ร้อยละ 90 ของรายได้เมือง พัทยา มาจากการท่องเที่ยว โดยมีเรื่องการอนุญาตใช้สถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ไม่ต่ำกว่า 300 เรื่องต่อปี ทั้งจากอินเดีย จีนและไทย  เพราะ พัทยา มีความเหมาะสมทั้งทัศนียภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก เมือง พัทยา จึงพยายามทำวิจัยเพื่อหาจุดเด่นที่เหมาะสม สำหรับนำเสนอรายละเอียดต่อยูเนสโก รวมทั้งพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยเฉพาะการสนับสนุนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หรือหอภาพยนตร์และประสานกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น อาทิ ม.อาเซียน ชลบุรี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ในพื้นที่

Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com