พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 พฤษภาคม 2558 :: 07:05:01 am 163933

พม. เปิดโครงการรณรงค์ยุติ ความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติ ความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และ ความรุนแรง ในครอบครัว ประจำปี 2558

ชลบุรี – วานนี้ (21 พ.ค.58) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติ ความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และ ความรุนแรง ในครอบครัว ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย ความรุนแรง ในครอบครัว พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ ความรุนแรง ในครอบครัวจังหวัดชลบุรี ลักษณะการทำงานเป็นระบบทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย พัฒนาสังคม ตำรวจ ศาล อัยการ แพทย์ พยาบาล บ้านพักเด็กและครอบครัว รวมถึงองค์กรเอกชนอีกด้วย

 

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติ ความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และ ความรุนแรง ในครอบครัวมาแล้วตั้งแต่ปี 2551 – 2555 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาผู้นำสตรี ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเจ้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย สาระสำคัญ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และการดำเนินงานเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักและร่วมมือในการป้องกัน แก้ไขปัญหา ความรุนแรง ที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรี รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

003 004

 

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย ความรุนแรง ในครอบครัว พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้มาเป็นเวลา 7 ปีเศษแล้ว ได้ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ หลายกลุ่ม ครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และประชาชนที่มีความสนใจในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากที่สุด จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เจตนารมณ์ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกฎหมาย และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันมีประสิทธิภาพด้วยความรู้ ความเข้าใจ สอดคล้องตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

 

สำหรับการอบรมในวันนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และผู้ถูกกระทำด้วย ความรุนแรง ในครอบครัว อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com