พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
31 กรกฎาคม 2558 :: 06:07:36 am 170759

กาชาดชลบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา

กาชาดชลบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558

ชลบุรี – (29 ก.ค.58) นายบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาลิกา อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาเป็นวันที่ มีความสำคัญใหญ่หลวงต่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วไป ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน ควรต้องมีการสืบทอดทางพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา อาทิ การสวดมนต์ ลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภท และตั้งใจทำทานรักษาศีล เจริญภาวนากันตลอดทั้งพรรษา โดยห้วงเวลาดังกล่าวนับว่าเป็นเวลาที่สำคัญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

 

สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นแรกที่มีพระรัตนครัยครบเป็นองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า นับเป็นแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา ส่วนวันเข้าพรรษา เป็นวันเวลาที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุสงฆ์ต้องประจำที่ตลอด 3 เดือน แม้การเข้าพรรษาเป็นเรื่องของภิกษุสงฆ์แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ ทำบุญรักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใส ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด และตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆ

 

003 004

 

นางบุศราวดี เอกชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมอันดีงามและจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ประกอบกับอานิสงส์อันประเสริฐนี้ ขอได้โปรดประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จงมีสุขพลามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

 

สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา (สวดมนต์ 3 บท) เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นพุทธบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งทุกพระองค์ในพระราชวงศ์ในวันนี้ เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชน ทราบถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้ตั้งจิตและร่วมใจกันนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com