พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 สิงหาคม 2558 :: 08:08:07 am 172425

พัทยายกระดับคุณภาพการศึกษา เท่ามาตรฐานสากล

นายกเมืองพัทยายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาเท่าโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) พร้อมแถลงการณ์จัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเรียน การสอน สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) และแผนกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558-2560

พัทยา-วันที่ 22 ส.ค.58 ที่โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แถลงการณ์การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเรียน การสอน สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) และแผนกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ซึ่งได้รับความร่วมมือในการดำเนินการโดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณะบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี

 

นายอิทธิพล นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าการจัดทำแม่บทพัฒนาการเรียน การสอน สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) และแผนกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ถือเป็นคำภีร์พัฒนาการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบร่วมคิดร่วมทำอย่างเป็น จัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และเป็นการวางกรอบแนวทางจัดการเรียนรู้โดยมุ่งการพัฒนาครูสู่การพัฒนาเด็ก ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

 

ทั้งนี้ เมืองพัทยาได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาที่ชัดเจนโดยเน้นคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยกลไกที่สำคัญของการพัฒนาดังกล่าวคือ กระบวนการเรียนการสอนของครู กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ เพราะความเป็นมาตรฐานของโรงเรียนต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบะสัวคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ของรัฐบาลด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com