พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 กันยายน 2558 :: 09:09:18 am 174878

ชลบุรีจัดพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านรักษาศีล 5

จังหวัดชลบุรีจัดพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข

ชลบุรี – วันที่ 21 ก.ย.58 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข และพิธีมอบเกียรติบัตรปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข เป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งเริ่มต้นเมื่อปีงบประมาณ 2557 โดยเป็นนโยบายของคณะรักษาความสวบแห่งชาติ ที่มีนโยบายเร่งด่วนในเรื่อง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการคืนความสุขให้กับคนในชาติ ที่เล็งเห็นคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยที่ลดน้อยลง ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเกิดวิกฤติทางสังคม จำเป็นต้องเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมประกอบกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริในการจัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาศีล 5 และตั้งใจรักษาศีล 5 เพื่อความสงบสุขร่มเย็นแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ อันนำมาสู่ความปรองดองสมานฉันท์

 

สำหรับในปีงบประมาณ 2558 ในจังหวัดชลบุรี มีหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพิ่มอีก 22 หมู่บ้าน ซึ่งเพิ่มขึ้น อำเภอละ 2 หมู่บ้าน จากเดิมในปีงบประมาณ 2557 มีจำนวน 25 หมู่บ้าน ทำให้ปัจจุบัน มีจำนวนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั้งสิ้น 47 หมู่บ้าน ซึ่งในปีงบประมาณนี้ สำนักงานวัฒนธรรม ได้คัดเลือกหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรในหมู่บ้าน เกิน 50 % มีการรักษาศีล 5 และเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อเก็บภาพการจัดกิจกรรมในโครงการฯ และได้รับการคัดเลือกจำนวน 22 หมู่บ้าน

 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศผลการคัดเลือกและจัดส่งเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการยอย่องด้านภาษาไทย 4 ประเภท ประกอบด้วย ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรทะรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางเถาวรรณ์ อัมระนันทน์ ศึกษานิเทศก์ชำนายการพิเศษ ประเภทปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย จังหวัดชลบุรี ส่วนประเภทผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นางขวัญเรือน ชนะสัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม อำเภอหนองใหญ่ และผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายประสิทธิ์ เหลือทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเชิญชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com