พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 กันยายน 2558 :: 06:09:22 am 174334

รมว.สธ.เผยปี 2559 เร่งพัฒนางานสาธารณสุขให้พร้อมสู่ AEC

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาระบบสารธารณสุขไทยให้บรรลุเป้าหมาย 13 ข้อสู่“การ พัฒนาที่ยั่งยืน”ของสหประชาชาติและปรับตัวสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพไทยรองรับประชาคมอาเซียน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ

พัทยา – วันที่ 14 ก.ย.58 เมื่อเวลา 9.00 น. ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2558 ครั้งที่ 23 ในหัวข้อ “จุดเปลี่ยนสุขภาพไทยหลังปี 2015” โดยมีนาย ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

 

003 004

 

โดย ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล กล่าวว่า จุดเปลี่ยนสุขภาพไทยหลังปี ค.ศ. 2015 สู่การมีสุขภาพที่ดีนั้น มี อยู่ 2 หัวข้อหลักๆ คือ การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายสหประชาชาติหลังปี ค.ศ. 2015 และการเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย ซึ่งสหประชาชาติได้มีการหารือ เพื่อกำหนดวาระการพัฒนาตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”ตั้งเป้าจะบรรลุเป้าหมาย 13 ข้อ ภายในปี ค.ศ. 2030 อาทิ ลดอัตราการตายของมารดาให้น้อยกว่า 70 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ขจัดปัญหาการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดให้น้อยกว่า 12 ต่อ 1000 หยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคติดต่อในกลุ่มประเทศเขตร้อน ลดการตายก่อนวัยอันควรที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกประเทศ ซึ่งขนาดนี้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในหลายข้อแล้วและเป็นแบบอย่างให้แก่ประเทศสมาชิก

 

ซึ่งในส่วนของประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายด้านสุภาพ 3 ด้านได้แก่การสร้างประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ไทยเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประเทศอื่น การให้ความสำคัญกลุ่มเด็ก สตรี ผู้พิการและผู้สูงอายุ ซึ่งไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2568 ได้พัฒนาโครงสร้างต่างๆให้รองรับ เช่น โครงการสร้างโรงพยาบาลทุกระดับต้องปรับทางกายภาพและองค์กร เพื่อให้ผู้สูงอายุมาใช้บริการสะดวกปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับโรคภัยสุขภาพและอันตรายต่างๆจากสิ่งแวดล้อม จากความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุทำให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมี่ยม ปรอท สารเคมีทางการเกษตรเป็นต้น

 

005 006

 

ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า กระทรวงสาสุขได้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนดังนี้ 1. การปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพไทย เช่น การเตรียมรองรับผู้เข้ารับบริการ เพิ่มโอกาสเข้าถึง เพิ่มศักยภาพหน่วยบริการและระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้าน การควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด มาตรการรองรับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายบุคลากร การจัดตั้งหน่วยงานดำเนินงานด้านสาธารณสุขอาเซียนและกิจการระหว่างประเทศ 2. สร้างการยอมรับและความเป็นผู้นำในด้านงานการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การจัดปัญหาสาธารณสุขเร่งด่วน พร้อมพัฒนาและดำเนินการในประเด็น สาธารณสุขอีกด้วย

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com