พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 กันยายน 2558 :: 07:09:09 am 175135

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2558 เรื่องทิศทางการดำเนินนโยบายของภาครัฐ และความคาดหวังของภาคเอกชนและประชาชน ในประชาคมอาเซียน

พัทยา – วันที่ 23 ก.ย.58 ที่ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน พัทยา นายปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2558 พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง บทบาทภาครัฐในการพัฒนาโครงการพื้นฐานในประชาคมอาเซียน

 

นายปรเมธี ได้กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและเป้าหมายในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ว่า เศรษฐกิจไทยในกรณีฐานในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 – 4.3 ทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะอยู่ในฐานะประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวร เนื่องจากโครงสร้างประชากรปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 

ดังนั้นเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนฯ 12 จำต้องเร่งรัดให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้ในปี 2559 โดยเร่งรัดการลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และการสร้างฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎ ระเบียบและการบริหารจัดการ

 

สำหรับยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับกรอบการพัฒนาระยะยาวในการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ.2558 – 2565 ด้วยการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพและปริมณฑล การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญของประเทศและเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ และการเพิ่มขีดความสามารถให้บริการขนส่งทางอากาศ ด้วยวงเงินการลงทุนรวม 3.38 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาระบบรางของประเทศ

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com