พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 กันยายน 2558 :: 10:09:49 am 175186

เมืองพัทยาตั้งงบ 1.5 ล้านบาทแก่สำนักการศึกษาเมืองพัทยา

เมืองพัทยาตั้งงบเบิกจ่ายประจำปี 59 จำนวน 1.5 ล้านบาทแก่สำนักการศึกษาเมืองพัทยา หนุนครูผู้สอนนอกเวลาราชการ แก้ไขและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

พัทยา – วันที่ 24 ก.ย.58 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 6 นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งในครั้งนี้ได้ประชุมพิจารณาการดำเนินงานงบประมาณของฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เกี่ยวกับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 

ในเรื่องดังกล่าว นายวีรพัฒน์ กุดแถลง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักการศึกษาชี้แจงว่า ในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 เมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาในหมวดค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของสำนักการศึกษาจำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามที่สถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาเห็นชอบอยู่ 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และโครงการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาไทยของเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา สำหรับโครงการนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน

 

003 004

 

โครงการนี้โดยวิธีปฏิบัติให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการสำรวจนักเรียนที่มีปัญหาด้านภาษาไทย ทั้งการอ่าน การเขียน และนำไปพัฒนา คือการสอนนอกเวลาและเบิกค่าใช้จ่ายจากการใช้ข้อบังคับของเมืองพัทยาเรื่องการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในอัตราเบิกจ่ายวันปฏิบัติราชการชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการที่กฎหมายกำหนดก็จะเบิกได้ 60 บาทต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 7 ชั่วโมง ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากว่าเกิดความติดขัดสงสัยในข้อระเบียบ ต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ จึงให้ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนพิจารณา “การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ในประกาศเมืองพัทยา เรื่องการใช้บังคับข้อบัญญัติเมืองพัทยาเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2550 ด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com