พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 พฤศจิกายน 2558 :: 08:11:00 am 178897

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ผุดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ผุดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี สร้างความเข้มแข็งในสังคมไทย

สัตหีบ – วันที่ 11 พ.ย.58 ที่อาคารโรงยิมเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี โดยได้เชิญ น.ต.หญิง ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ วิทยากรบรรยาย จากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ บรรยายเรื่อง “พลังสตรีท้องถิ่น” โดยมี ผู้ช่วยผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้

 

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในนามผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า เทศบาลฯ ได้เห็นความสำคัญ ในการจัดตั้งกลุ่มสตรีในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์กรสตรีให้มีความเข้มแข็ง เป็นแกนนำในการคิด ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเชื่อมประสานและบูรณาการ การทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในสังคม จึงได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจกระบวนวิธีการ แนวความคิดในการพัฒนาสตรีในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรสตรีมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

 

3 4

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า การจัดตั้งกลุ่มสตรีท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะกระตุ้นเตือน ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสตรี ในสังคมของเรานั้นถือได้ว่าสตรีเป็นพลังสังคมที่ยิ่งใหญ่ ไม่เฉพาะในปัจจุบัน ในสังคมไทย สตรีได้ทำหน้าที่เคียงคู่กับบุรุษมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย นั้นได้ตั้งแต่ในสมัยโบราณกาล ซึ่งถือได้ว่าสตรีไทยมีศักยภาพ มีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยที่สตรีไทยนั้นได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข มีความสมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งตลอดมา

 

และกล่าวว่า ในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเชื่อมั่นต่อพลังของสตรี มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อความก้าวหน้าของการพัฒนาสตรี ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลหรือในระดับภาพรวม เพื่อให้สตรีได้เติมเต็มศักยภาพ และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับบุรุษ ในการผลักดันสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com