พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 กุมภาพันธ์ 2559 :: 06:02:40 am 184718

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ อบรมสภาเด็กและเยาวชน

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ อบรมสภาเด็กและเยาวชน ปลูกฝังภาวะผู้นำในชุมชน

สัตหีบ – วันที่ วันที่ 17 ก.พ.59 ที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมอบรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี มาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักและวิธีการเขียนโครงการ/การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน” และทำกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง “การเขียนโครงการและการนำเสนอ” ให้กับครูผู้ดูแล เด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน ได้รับฟัง

 

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลฯ ในนามผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า เทศบาลฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยลดช่องว่างในการเกิดปัญหาทางสังคม ครอบคลุมถึงการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชน ประสานกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ดังนั้นเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความคิดริเริ่ม ความรับผิดชอบ การประสานงานที่ดี สร้างความสามัคคีระหว่างกันของเด็ก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงภาวะผู้นำในชุมชน อีกด้วย

 

03 04

 

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ตามนโยบายบริหารงานของเทศบาล ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในชุมชน ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ที่จะนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างภาวะผู้นำให้แก่แกนนำเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในชุมชน

 

และกล่าวว่า ทางเทศบาลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ มาพัฒนาองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com