พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 มีนาคม 2559 :: 04:03:18 am 186336

ฐท.สส.จัดบรรยายการควบคุมและตรวจสอบภายใน

ฐท.สส.จัดบรรยายการควบคุมและตรวจสอบภายใน สร้างประสิทธิภาพงานให้กำลังพล

สัตหีบ – วันที่ 17 มี.ค.59 ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ต.อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยได้รับเกียรติวิทยากร น.อ.คมสัน รัตนะ ผบ.กบช.สงป.สปช.ทร. มาบรรยายความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ และกำลังพลได้รับฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับการบรรยาย เป็นการให้ความรู้ในระดับนโยบาย และระดับผู้ปฏิบัติ ในการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จำนวน 10 ด้าน ได้แก่ ด้านกำลังพล ด้านการข่าว ด้านยุทธการ ด้านการส่งกำลังบำรุง ด้านกิจการพลเรือน ด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านพัสดุและทรัพย์สิน ด้านการเงินและการบัญชี และด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

03 04

 

พล.ร.ต.อนุพงศ์ กล่าวว่า ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่ส่วนราชการจะต้องมีการดำเนินการจัดวางระบบ การกำกับดูแลองค์การที่ดี ในด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยความรับผิดชอบด้านการเงิน การป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ครอบคลุมถึงความโปร่งใส่ ซึ่งจะทำให้มั่นใจว่าระบบการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งมีความสำคัญต่อความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการจำต้องดำเนินการ และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ให้ สปช.ทร. และ สตน.ทร. ทราบ ตามห้วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และให้เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com